สรุปหลักภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 2

หลักสูตรใหม่ เน้นทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง พยัญชนะและอักษรสามหมู่ สระ วรรณยุกต์ การพันอักษรกับวรรณยุกต์
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

125.00 บาท

112.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปหลักภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 2

สรุปหลักภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 2

ภาษาไทยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมและยังเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญประจำชาติ เราใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิดความต้องการของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ นำใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสติปัญญา กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้กลายเป็นผู้ที่มีโลกทัศฯสอดคล้องกับยุคสมัย สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน   

หนังสือ "สรุปหลักภาษาไทย ป.2" จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาเป็นหลักภาษาไทยที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบ่งเนื้อหาเป็นบท แต่ละบทได้สรุปสาระสำคัญและมีกิจกรรมใช้ในการฝึกฝนอย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู นำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน แก้ไขส่วนบกพร่องที่เป็นปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป


สารบัญ : สรุปหลักภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 2

  • บทที่ 1 พยัญชนะและอักษรสามหมู่
  • บทที่ 2 สระ
  • บทที่ 3 วรรณยุกต์
  • บทที่ 4 การผันอักษรกับวรรณยุกต์
  • บทที่ 5 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
  • บทที่ 6 คำที่มีตัวการันต์
  • บทที่ 7 คำที่มี รร
  • บทที่ 8 สระคงรูป สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
  • บทที่ 9 คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
  • บทที่ 10 อักษรนำ
  • บทที่ 11 การแจกลูกและการสะกดคำ

เนื้อหาปกหลัง : สรุปหลักภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 2

เพิ่มพูนทักษะภาษาไทย มุ่งเน้นการใช้หลักภาษาไทยอย่างถูกต้อง สรุปสาระสำคัญ กิจกรรม และแบบทดสอบท้ายบท ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปหลักภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปหลักภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว