หัวใจกรรมฐาน

การเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ทั้งปริยัติดั้งเดิมในพระไตรปิฏกและคำอธิบายในอรรถกถา

Tags : ธรรมะ ศาสนา กรรมฐาน วิปัสสนา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

220.00 บาท

187.00 บาท

"คุณประหยัดไป 33.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หัวใจกรรมฐาน

หัวใจกรรมฐาน

การแปลหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ปีเศษ ซึ่งนับว่าค่อนข้างนานมากเพราะชั้นแรกตั้งใจแต่เพียงจะเก็บใจความสำคัญไว้ เพื่อเตือนความจำในการปฏิบัติและเพื่อศึกษากันในหมู่ผู้สนใจ แต่เมื่ออ่านหนังสือนี้หลายๆ ครั้ง ยิ่งเกิดความประทับใจในคุณค่าของหนังสือเล่มนี้มากยิ่งขึ้น ครั้นจะใช้การแปลแบบรวบรัดก็ดูจะเป็นการตัดทอนประโยชน์มหาศาลที่ผู้อ่านสมควรจะได้รับ จึงหันมาแปลอย่างจริงจังก็พบอุปสรรคอย่างมาก จากการตีความในศัพท์สำนวนทางปรัชญาและทางศาสนา และเพราะมุ่งจะถอดความจากต้นฉบับออกมาให้หมดทุกตัวอักษร จึงดูเหมือนสำนวนของผู้แปลจะเคอะเขินและรุ่มร่ามมากเกินไป เมื่อผู้แปลนำความขัดข้องใจเหลานี้เรียนให้พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ทราบ ท่านก็ให้ความเมตตากรุณากับผู้แปลอย่างมาก โดยได้เอื้อเฟื้อแก้ไขการแปลให้มีความหมายถูกต้องตรงกับต้นฉบับเดิม และยังช่วยเกลาสำนวนให้กะทัดรัดอ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ทั้งได้กรุณาเขียนคำอนุโมทนาให้ด้วย ผู้แปลขอกราบและรำลึกถึงคุณของท่านไว้อย่างสูงในที่นี้ด้วย และนับว่าท่านผู้อานทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้ที่มีบุญมาก จึงได้รับผลตอบแทน คือธรรมอันถูกต้องตรงตามต้นฉบับภาษาอังกฤษจากท่านเจ้าคุณพระราชวรมุนี โดยจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เพื่อ

 1. หนังสือนี้มุ่งหมาย เพื่อสร้างความสนใจในความสำคัญของวิธีเจริญสติที่พระพุทธเจ้าทรงสอน อันมีชื่อว่า สติปัฏฐาน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่มีความลึกซึ้งและครอบคลุมการปฏิบัติกรรมฐานอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยแนะแนวทางขั้นต้นให้ผู้อ่านเข้าใจคำสอนเกี่ยวกับสติปัฎฐานได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
 2. หนังสือเล่มนี้เกิดจากความเชื่ออย่างลึกซึ้งว่า การเจริญสัมมาสติอย่างเป้นระบบตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร เป็นวิธีง่าย ๆ และเป็นทางตรง เป็นวิธีการฝึกที่ละเอียดสมบรูณ์ ให้ผลดีที่สุดในการฝึกและพัฒนาจิตเพื่อใช้ในกิจประจำวันและในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำไปสู่ผลที่สูงสุด คือความหลุดพ้นของจิติย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงจากความโลภ โกรธ และหลงได้จริง
 3. คำสอนของพระพุทธเจ้า แสดงวิธีการฝึกจิตและอารมณ์ของกรรมฐานแบบต่างๆ ไว้มากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เหมาะสมกับจริต อุปนิสัยและความสามารถที่แต่ละคนแตกต่างกัน แต่กระนั้น วิธีต่างๆ เหล่านั้น ก็รวมลงทั้งหมดในสติปัฏฐาน ซึ่งพระพุทธองค์พระบรมสาสดาตรัสเรียกว่า ทางสายเดียว ดังนั้นจึงเป็น การสมควรอย่างยิ่งที่จะให้ชื่อสติปัฏฐานว่าหัวใจของกรรมฐานในพระพุทธศาสนาหรือยิ่งกว่านั้นว่าหัวใจของพระธรรมทั้งหมด (ธรรมหทัย) หัวใจที่ยิ่งใหญ่นี้ แท้จริงก็คือศูนย์กลางที่สุบฉีดโลหิตไปหล่องเลี้ยงทั่วร่างกายของธรรมกาย

สารบัญ : หัวใจกรรมฐาน

  หัวใจกรรมฐาน

  • หัวใจของกรรมฐานในพระพุทธศาสนา
  • มหาสติปัฏฐานสูตร
  • มาลัยแห่งความหลุดพ้น

เนื้อหาปกหลัง : หัวใจกรรมฐาน

หัวใจกรรมฐาน

หนังสือ หัวใจกรรมฐาน ของพระญาณโปนิก พระเถระชาวเยอรมันแห่งประเทศศรีลังกา ซึ่งมีชื่อในภาาาอังกฤษว่า The Heart of Buddhist Meditation นี้ เป็นที่รวบรวมที่ดีมากแหล่งหนึ่งแห่งความรู้เกี่ยวกับการเจริญภาวนา โดยเฉพาะวิปัสสนาภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐาน มีปริยัติทั้งของเดิมที่มีในพระไตรปิฏกและคำอธิบายในอรรถกถา มีทั้งสอนจากฝ่ายคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทและจากคัมภีร์ฝ่ายมหายาน ตลอดจนคำแนะนำชี้แจงของอาจารย์ยุคต่อมาภายหลังในสายการปฏิบัติของท่านผู้นิพนธ์หนังสือเอง เพียงเท่านี้ก้็เป็นความพิเศษที่น่าสังเกตอยู่แล้ว แต่ข้อที่เป็นลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังมีอยู่อีก กล่าวคือเป้นหนังสือเขียนขึ้นโดยมุ่งให้เหมาะกับชีวิตจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมในอุตสาหกรรมและสังคมที่เรียกว่าพัมนาแล้ว ซึ่งมีความวุ่นวายและคับแค้นทางจิตใจมาก กล่าวได้ว่าผูเขียนหนังสือนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กล่าวมานั้น ทั้งโดยเนื้อหาที่แสดงและโดยภาษาที่ใช้ ทำให้หนังสือ หัวใจกรรมฐาน ได้รับความชื่นชม เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ผู้สนใจทางพระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตก ดังปรากฎว่าหลังจากเริ่มพิมพ์เผยแพร่ในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2505 แล้ว ก็ได้มีการพิมพ์จำหน่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งในประเทศสหรัฐอเมริการีวิวโดยนักเขียน : หัวใจกรรมฐาน

หัวใจกรรมฐาน

คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา จัดตั้งขึ้นก็ด้วยความุ่งหมายที่จะส่งเสริมแนวความคิดความอ่านทางด้านการพัมนา โดยอาศัยหลักสาสนธรรม เป็นแนวปฏิบัติ ไม่ได้เน้นไปที่ค่านิยมฌแพาะของแต่ละศาสนา ดังที่ได้มีการกล่าวถึงอยู่ตลอดว่า คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภาคใต้หรือครอบงำโดยคริสตศาสนา แม้จนวัดทองนพคุณ ที่สำนักงานของหน่วยงานนี้ตั้งอยู่ใกล้เคียง ก็พลอยถูกกล่าวหาตั้งแต่เจ้าอาวาสลงมา ในฐานที่ใจกว้างต่อสาสนิกชนอื่นๆ จริงเท้จอย่างไรก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะรับหรือปฏิเสธ เพราะการทำงานคระกรรมการสาสนาเพื่อการพัฒนาเป็นที่เปิดเผยทุกขั้นตอน ทั้งกิจกรรมต่างๆ ล้วนแต่เน้นทางด้านพุทธสาสนาทั้งสิ้น   สำหรับหนังสือเรื่อง หัวใจกรรมฐาน เล่มนี้เช่นกัน ศพพ. จัดพิมพ์ขึ้นก็ด้วยผู้รจนาเป้นพระภิกษุชาวเยอรมัน แต่ได้บรรพชาและอุปสมบทที่สรีลังกาเคร่งครัดในหระธรรมวินัยจนได้รับยกย่องเป็นเถระจากชาวลังกาทวีป ผู้แปลเป้นสาสนิกชนที่ใฝ่ทางด้านพุทธธรรม ตั้งใจแปลเพื่อเผยแย่คุณค่าอันวิเศษทางด้านวิปัสสนา อันเป็นภาคปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ควบคู่ไปกับการศึกษาหลักธรรมะ

พระภัทรมุนีข้อมูลเพิ่มเติม : หัวใจกรรมฐาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หัวใจกรรมฐาน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว