งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รวบรวมความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนของภาคทฤษฎีและส่วนของภาคปฏิบัติ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

430.00 บาท

408.50 บาท

"คุณประหยัดไป 21.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียด : งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

“งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม” เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนของภาคทฤษฎีเพื่อปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารหรือแก้วใส่เครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก และเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีจําหน่าย ส่วนของภาคปฏิบัติ จะเริ่มจากการเตรียมการก่อนบริการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีภาพประกอบในทุกเรื่องเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาด้านการโรงแรม หรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าใจเนื้อหาและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดที่เกี่ยวข้องกับอาหารและอุปกรณ์ คําศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส คําอธิบายรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม


คำนำ : งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หนังสือเล่มนี้มีการจัดแบ่งเนื้อหาทีละเรื่องอย่างชัดเจนโดยมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในเชิงอรรถ รวมทั้งตัวอย่างภาพอาหาร เครื่องดื่มที่ผู้เขียนจัดหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการอ้างอิง ส่วนภาพถ่ายใด ๆ ที่ผู้เขียนดําเนินการเองจะระบุที่มาเป็นชื่อผู้เขียน ในส่วนของภาพวาดได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกรณ์ กรดนวม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้จัดทําภาคผนวกท้ายบท 6 เรื่อง ได้แก่ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร คําศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส อุปกรณ์ภายในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม คําอธิบายรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ เครื่องเคียงมาตรฐานและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร และตารางแสดงรายละเอียดของเครื่องดื่มประเภทลิเคียวที่เป็นส่วนผสมสําคัญในการผลิตเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ เนื้อหารายละเอียดที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเล่มที่ทันสมัย รวมเข้ากับประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รับในช่วงของการฝึกงานและการเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านนี้โดยตรงในต่าง ประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา บุนนาค


สารบัญ : งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

  • บทที่ 1 ประเภทของสถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • บทที่ 2 แผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม
  • บทที่ 3 พนักงานบริการกับการสร้างความประทับใจ
  • บทที่ 4 อุปกรณ์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและอาหารตะวันตก
  • บทที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
  • บทที่ 7 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • บทที่ 8 การเตรียมการก่อนบริการ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว