การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ : Quantitative Analysis for Business

ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไม่เน้นการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน
จำนวน :

1

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ : Quantitative Analysis for Business

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ : Quantitative Analysis for Business

ตํารา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ ตัวแบบการตัดสินใจ (decision model) ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น (linear programming) การแก้ปัญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง (transportation model) ตัวแบบการกําหนดงาน (assignment model) ตัวแบบพัสดุคงคลัง (inventory model) การวางแผนและควบคุมโครงการด้วย PERT/CPM ตัวแบบแถวคอย (queuing model) ทฤษฎีเกม (game theory) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov model) ตัวแบบการจําลองสถานการณ์ (simulation model) อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ LINDO, QM for Windows และ Excel พร้อมตัวอย่างการประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งด้านธุรกิจและด้านการผลิต โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยคําตอบสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นที่ความเข้าใจในตัวแบบ หลักการ การวิเคราะห์ ประโยชน์และข้อจํากัดของตัวแบบต่างๆ และการนําไปใช้ในการจัดการและการตัดสินใจ ไม่เน้นการคํานวณที่ยุ่งยากซับซ้อน เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สามารถใช้เป็นตําราเรียนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ การวิจัยดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ


คำนำ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ : Quantitative Analysis for Business

ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต และเศรษฐศาสตร์บัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ ทำให้การตัดสินใจมีหลักเกณฑ์และมีความเป็นศาสตร์มากขึ้น

รองศาสตราจารย์สุทธิมา ชำนาญเวช


สารบัญ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ : Quantitative Analysis for Business

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ตัวแบบการตัดสินใจ
  • บทที่ 3 ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
  • บทที่ 4 การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
  • บทที่ 5 ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการกำหนดงาน
  • บทที่ 6 ตัวแบบพัสดุคงคลัง
  • บทที่ 7 การวางแผนและการควบคุมโครงการ
  • บทที่ 8 ตัวแบบแถวคอย


ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ : Quantitative Analysis for Business

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ : Quantitative Analysis for Business ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว