ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่)

รวมชุด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ๑-๖ อาญา พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลย
จำนวน :

1

440.00 บาท

418.00 บาท

"คุณประหยัดไป 22.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่)

ในบรรดากฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑/๒๕๖๐ ประมวลกฎหมายอาญาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง อัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

นอกจากนี้กฎหมายที่สําคัญเกี่ยวเนื่องกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๒ ก หน้า ๓๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ผู้รวบรวมจึงได้นํามารวมไว้ด้วยเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

พิชัย นิลทองคำ


สารบัญ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่)

  • ประมวลกฎหมายแพ่ง
  • บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  • บรรพ ๒ หนี้
  • บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  • บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  • บรรพ ๕ ครอบครัว
  • บรรพ ๖ มรดก
  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  • ภาค ๒ ความผิด
  • ภาค ๓ ลหุโทษ
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  • พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว