ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ใหม่)

เนื้อหาสาระของหนังสือครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

300.00 บาท

255.00 บาท

"คุณประหยัดไป 45.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ใหม่)

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ใหม่)

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ทางการสอนกว่า 30 ปี โดยนักการศึกษาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักการศึกษาดีเด่น อาจารย์แบบอย่างและอาจารย์ดีเด่น ผู้เป็นเอตทัคคะทางการสอน และมีผลงานที่มีคุณภาพเผยแพร่ในวงการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาสาระของหนังสือครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน ได้แก่ วิวัฒนาการของแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอน บริบททางการสอน ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการสอนตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ทั้งที่เป็นสากลและที่เป็นของไทย ประมวลระบบรูปแบบการสอนและวิธีสอนที่หลากหลาย รวมทั้งเทคนิคและทักษะการสอนนวัตกรรมและงานวิจัยทางการสอน ทั้งที่ผู้เขียนได้คัดสรรและกลั่นกรองสาระให้ได้ประเด็นที่เป็นแก่นสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ความคิดรวบยอด (Concept) และเกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัดในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในทางปฏิบัติและนำเสนอแนวคิดแนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหานั้นๆ


คำนำ : ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ใหม่)

จากชื่อหนังสือที่กล่าวว่า ศาสตร์การสอนเล่มนี้ เป็น "องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ" นั้น แสดงให้เห็นว่า สาระของศาสตร์การสอนในหนังสือเล่มนี้ยังไม่สมบูรณ์ ส่วนสำคัญที่ยังขาดอยู่ คือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบการเรียกการสอนและการดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งมีเนื้อหาสาระอีกจำนวนมาก หากสุขภาพ และเวลา และสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวย ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะจัดทำ "ศาสตร์การสอน เล่ม 2" ที่ให้ความรู้และแนวปฏิบัติในสาระดังกล่าว ด้วยประสงค์จะให้เพื่อนครูได้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ทิศนา แขมมณี


สารบัญ : ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ใหม่)

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 บริบททางการสอน
  • บทที่ 3 ปรัชญาการศึกษา
  • บทที่ 4 ประมวลทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นสากลและการประยุกต์สู่การสอน
  • บทที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย
  • บทที่ 6 หลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง
  • บทที่ 7 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนของนักคิดและนักการศึกษาไทย
  • บทที่ 8 ระบบการเรียนการสอน
  • บทที่ 9 รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล


ข้อมูลเพิ่มเติม : ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว