แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 1

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง STEM ศึกษา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

40.00 บาท

38.00 บาท

"คุณประหยัดไป 2.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 1


รายละเอียด : แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 1

แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 1

แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 1 จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอายุ 3 - 6 ปี โดยออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จํานวน 12 ข้อ (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 บูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM) ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ของ 4 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ พร้อมเสริมความรู้ด้านภาษาและศิลปะ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติ

การใช้แบบฝึกชุดนี้ คุณครูหรือผู้ปกครองควรให้เด็ก ๆ ทํากิจกรรมที่ระบุไว้ในแต่ละหน้า เพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้จากสะเต็มศึกษาเข้ากับเรื่องใกล้ตัว รวมทั้งเกิดการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (EF) ทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย การจําเพื่อใช้งาน การยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด การจดจ่อใส่ใจ การควบคุมอารมณ์ การประเมินตนเอง การริเริ่มและลงมือทํา การวางแผน และการมุ่งเป้าหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แบบฝึกพัฒนาศักยภาพ STEM เล่ม 1