ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้ช่วยยกระดับความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับภาวะผู้นำองค์การที่ตอบโจทย์การบริหารในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

399.00 บาท

339.15 บาท

"คุณประหยัดไป 59.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา

ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา

การพัฒนาผู้บริหารขององค์การให้มีภาวะผู้นํานั้นต้องอาศัยการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ภาวะผู้นํา” ช่วยทําให้ผู้บริหารเห็นภาพและมีมุมมองพื้นฐานที่สามารถนําไปต่อยอดในการพัฒนาภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้บุคคลที่ไม่มีตําแหน่งทางการบริหารก็สามารถเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการก้าวสู่การเป็นผู้นําองค์การได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ หนังสือ “ภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารองค์การ” จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์การ นิสิต นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้นําเสนอตัวอย่างของผู้นํา และผู้บริหารองค์การ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่บทแต่ละตอนเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพจากของจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้สอดแทรกคําถามเพื่อการอภิปราย กิจกรรมท้ายบท และกรณีศึกษาในแต่ละบทเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี


สารบัญ : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา

  • ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
   • บทที่ 1 หลักการจัดการที่สําคัญต่อการสร้างภาวะผู้นําของผู้บริหาร
   • บทที่ 2 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
   • บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
  • ตอนที่ 2 การมุ่งความสนใจต่อผู้นํา
   • บทที่ 4 ผู้นํากับการตัดสินใจ
   • บทที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นํา
   • บทที่ 6 จริยธรรมของผู้นํา
  • ตอนที่ 3 การมุ่งความสนใจต่อบุคลากร
   • บทที่ 7 ผู้นํากับการจูงใจ
   • บทที่ 8 ภาวะผู้นําทีม
  • ตอนที่ 4 การมุ่งความสนใจต่อความอยู่รอด
   • บทที่ 9 ผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง
   • บทที่ 10 การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรม

เนื้อหาปกหลัง : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การในยุค 4.0 ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของผู้บริหาร หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์การพัฒนาภาวะผู้นำในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และความอยู่รอดขององค์การข้อมูลเพิ่มเติม : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว