ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

หนังสือเล่มนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นต่อคุณลักษณะของอุดมการณ์อนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

หนังสือเล่มนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นต่อคุณลักษณะของอุดมการณ์อนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก และยังมุ่งหวังที่จะทําความเข้าใจในผลกระทบจากการขึ้นสู่อํานาจของฝ่ายอนุรักษนิยม ที่มีต่อความมั่นคงและยั่งยืนในภาพรวมของระบอบประชาธิปไตย โดยขยายขอบเขตของการศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านมุมมองทางปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ เอเชียตะวันออกศึกษา จนไปถึงญี่ปุ่นศึกษาและเกาหลีศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาในทุกระดับ อาจารย์ นักวิจัย ข้าราชการ และนักปฏิบัติ รวมไปถึงผู้ที่สนใจในเหตุการณ์ร่วมสมัย

 


คำนำ : ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ในการศึกษากระแสอนุรักษนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออก งานชิ้นนี้จะผสมผสานหลากหลายแง่มุมเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การหันกลับไปตั้งคําถามต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวในเชิงปรัชญา การเมืองและทฤษฎีทางการเมือง ผ่านนักคิดที่สําคัญสองคนนั่นคือ นิโคโล มาคิอาเวลลี (Nicolo Machiavelli) และอันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) การหวนย้อนพินิจในเชิงการเมืองเปรียบเทียบถึงการศึกษาการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จนถึงการศึกษาผ่านกรณีศึกษาแบบเจาะลึกในสองประเทศสําคัญในเอเชียตะวันออกนั่นคือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในแง่มุมที่ แตกต่างกัน ตั้งแต่การย้อนไปศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เป็น “จุดหันเห” ที่สําคัญ การศึกษาผ่านแง่มุมขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล อนุรักษนิยมของภาคประชาชน ไปจนถึงการศึกษาผ่านการดําเนิน นโยบายสําคัญของรัฐบาลอนุรักษนิยม เป็นต้น

ด้วยความสําคัญของปรากฏการณ์นี้ ประกอบกับการประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาในลักษณะดังกล่าว งานชิ้นนี้มุ่งหวังที่จะขยายขอบเขตของการศึกษาและการแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนของหลากหลายสาขาวิชานับตั้งแต่ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ เอเชียตะวันออกศึกษา จนไปถึงญี่ปุ่นศึกษา และเกาหลีศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนิสิตนักศึกษาในทุกระดับอาจารย์ นักวิจัย ข้าราชการ และนักปฏิบัติ รวมไปถึงผู้ที่สนใจในเหตุการณ์ร่วมสมัย

ไชยวัฒน์ ค้ำชู และ นิธิ เนื่องจํานงค์ บรรณาธิการ


สารบัญ : ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

  • ส่วนที่หนึ่ง บทนำ
   • ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก (ไชยวัฒน์ ค้ำชูและนิธิ เนื่องจำนงค์)
  • ส่วนที่สอง แนวคิดและทฤษฎี
   • เหลียวหลัง แลหน้ากระบวนการประชาธิปไตย (ไชยวัฒน์ ค้ำชูและนิธิ เนื่องจำนงค์)
   • ทบทวนปรากฏการณ์ขวาประชานิยมผ่านความคิดของนิโคโล มาคิอาเวลลี (กานต์ บุณยะกาญจน)
   • กรัมชี่กับแนวคิดการวิเคราะห์สถานการณ์ : ว่าด้วยกระบวนการวิกฤตและสภาวะแบบซีซาร์ (วัชรพล พุทธรักษา)
  • ส่วนที่สาม กรณีศึกษา
   • สองโคริยาประชาธิปไตย : พลวัตการเคลื่อนไหวของชุมนุมดวงเทียมจรัสแสง ค.ศ.2016-2017 (เสกสรร อานันทศิริเกียรติ)
   • กรณีอื้อฉาวชเว : บททดสอบสำคัญของประชาธิปไตยในเกาหลี (วิเชียร อินทะสี)
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก