คำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

เนื้อหาในหนังสือ คำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ประกอบด้วย การจัดที่ดินเพื่อประชาชน คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ การเวนคืน การถอนสภาพ การสะสมสิทธิในที่ดีน การหวงห้าม การจัดหาผลประโยชน์ การกำหนดสิทธิในที่ดินของประชาชน การรังวัดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา คนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท ระเบียบ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
จำนวน :

1

320.00 บาท

304.00 บาท

"คุณประหยัดไป 16.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

คำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

ที่ดินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ เพราะนอกจากใช้เป็นที่อยู่อาศัย ยังใช้เพาะปลูก ประกอบอาชีพต่างๆ และเก็บรักษาไว้สร้างกำไรหรือมูลค่าในอนาคตได้ การมีความรู้ ความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ไม่ว่าเป็นกรณี การได้มา การครองครอง การสละสิทธิ การเวนคืน การจัดที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การกำหนดสิทธิ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน วิธีการจดทะเบียนนิติกรรมและอื่นๆ ทำให้การเก็บรักษาและดูแลผลประโยชน์ในที่ดินจะเป็นไปโดยชอบ ผู้เขียนได้รวบรวมค้นคว้าและทำความเข้าใจได้โดยง่ายเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา และนำไปใช้งานด้านที่เกี่ยวข้อง ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ผู้พิพากษา


สารบัญ : คำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

  • บทที่ ๑ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
  • บทที่ ๒ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ ๓ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
  • บทที่ ๔ การกำหนดสิทธิในที่ดิน
  • บทที่ ๕ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  • บทที่ ๖ การรังวัดที่ดิน
  • บทที่ ๗ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  • บทที่ ๘ การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
  • บทที่ ๙ การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
  • บทที่ ๑๐ การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท (ม.๙๗-๑๐๐)
  • บทที่ ๑๑ ค่าธรรมเนียม (ม.๑๐๓-๑๐๕ อัฏฐ)
  • บทที่ ๑๒ บทกำหนดโทษ (ม.๑๐๗-๑๑๓)


ข้อมูลเพิ่มเติม : คำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว