คู่มือสอบเข้าสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยจัดเตรียมความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นและมักถูกนำมาตั้งเป็นคำถามหรือข้อสอบบ่อยๆ ได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และในส่วนสุดท้ายเสริมความรู้ไว้ด้วยข้อสอบเก่าและการเก็งข้อสอบที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

200.00 บาท

170.00 บาท

"คุณประหยัดไป 30.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเข้าสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน

คู่มือสอบเข้าสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน

ด้วยรัฐบาลมีงานนโยบายสำคัญ (Agenda) หลายประการลงไปในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้าง การรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างการับรู้ให้กับประชาชน ทั้งงานด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลักไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม


สารบัญ : คู่มือสอบเข้าสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน

  • ข่าว - เหตุการณ์ปัจจุบัน
  • การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 (สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
  • นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ และวิสัยทัศน์ ประเทศไทย
  • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2663 "มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
  • สรุปสาระสำคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
  • สาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
  • วิสัยทัศน์ 20 ปี ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
  • โครงสร้างสานพลังประชารัฐ
  • วิสัยทัศน์ประเทศไทย
  • Road Map ของ คสช. บันได 3 ขั้น
  • เจตนารมณ์ ของ หัวหน้า คสช.
  • Road Map 3 ขั้น ของ คสช.
  • คสช. ประเด็นแม่น้ำ 5 สาย
  • การร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ของ กรธ. "สูตร 6-4-6-4"

   ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเข้าสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเข้าสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว