หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓

แบบฝึกเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการตระหนักถึงความสำคัญ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องต่างๆ ทบทวนพยัญชนะไทย ก-ฮ, อักษร ๓ หมู่, ทบทวนสระไทย ๓๒ ตัว, สระเสียงยาว, สระเสียงสั้น, มาตราไทย ๙ มาตรา, คำศัพท์พื้นฐานที่เด็กปฐมวัยควรรู้ ชุดที่ ๑-๙ จำนวนมากกว่า ๘๐ คำ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

100.00 บาท

95.00 บาท

"คุณประหยัดไป 5.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓

หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓

ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กจะต้องมีความพร้อมในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ไปพร้อมๆ กันให้ครบทุกด้าน เด็กจึงจะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง

เด็กพร้อมที่จะฝึกทักษะทางภาษาทั้งในด้านการเรียนรู้พยัญชนะ สระ เรียนรู้คำศัพท์ การออกเสียงคำให้ชัดเจน การใช้ประโยคเพื่อการติดต่อสื่อสาร พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง จึงต้องจัดประสบการณ์ หรือหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเด็ก เพื่อเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หนังสือชุด "หนูรักภาษาไทย" ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้เด็กในระดับอนุบาล ๓ ศึกษาควบคู่ไปกับการเล่นและเรียนรู้แบบบรูณาการ โดยกิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะพัฒนาการทางภาษาที่ดีในขั้นต้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทางภาษาขั้นสูงในลำดับต่อไป

กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์

 

 


สารบัญ : หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓

  • ทบทวนพยัญชนะไทย
  • อักษรกลาง
  • อักษรต่ำ
  • ทบทวนสระไทย
  • สระเสียงยาว
  • สระเสียงสั้น
  • วรรณยุกต์ไทย
  • มาตราตัวสะกด แม่ ก กา
  • มาตราตัวสะกด แม่ กก แม่ กง
  • มาตราตัวสะกด แม่ กด แม่ กน
  • มาตราตัวสะกด แม่ กบ แม่ กม
  • มาตราตัวสะกด แม่ เกย แม่ เกอว
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้่นฐาน ชุดที่ ๒
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้้นฐาน ชุดที่ ๔


ข้อมูลเพิ่มเติม : หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว