หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๑

แบบฝึกเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการตระหนักถึงความสำคัญ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องต่างๆ เช่น พยัญชนะไทย ก-ฮ, เลขไทย ๐-๙, คำศัพท์พื้นฐานที่เด็กปฐมวัยควรรู้ ชุดที่ ๑-๘ จำนวน ๘๐ คำ
จำนวน :

1

100.00 บาท

95.00 บาท

"คุณประหยัดไป 5.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๑

หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๑

ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กจะต้องมีความพร้อมในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ไปพร้อมๆ กันให้ครบทุกด้าน เด็กจึงจะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง

เด็กพร้อมที่จะฝึกทักษะทางภาษาทั้งในด้านการเรียนรู้พยัญชนะ สระ เรียนรู้คำศัพท์ การออกเสียงคำให้ชัดเจน การใช้ประโยคเพื่อการติดต่อสื่อสาร พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง จึงต้องจัดประสบการณ์ หรือหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเด็ก เพื่อเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หนังสือชุด "หนูรักภาษาไทย" ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้เด็กในระดับอนุบาล ๑ ศึกษาควบคู่ไปกับการเล่นและเรียนรู้แบบบรูณาการ โดยกิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะพัฒนาการทางภาษาที่ดีในขั้นต้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทางภาษาขั้นสูงในลำดับต่อไป

กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์


สารบัญ : หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๑

  • เรียนรู้พยัญชนะไทย ก ข ฅ ค ฅ ฆ ง
  • เรียนรู้พยัญชนะไทย จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ
  • เรียนรู้พยัญชนะไทย ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท
  • เรียนรู้พยัญชนะไทย ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ
  • เรียนรู้พยัญชนะไทย ภ ม ย ร ล ว
  • เรียนรู้พยัญชนะไทย ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
  • ทบทวนพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
  • เรียนรู้เลขไทย ๐-๙
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๒
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๔
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๕
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๖
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๗
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๘
  • เฉลย


ข้อมูลเพิ่มเติม : หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๑

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนูรักภาษาไทยอนุบาล ๑ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว