ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

นับเป็นเวลา ๔ อสงไชยแสนกัป ที่เธอเฝ้าติดตามสร้างบุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มายาวนาน ร่วมสุขทุกข์และยินดีเสียสละแม้กระทั่งชีวิตจวบจนพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงจบกิจอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้ชื่อว่า นางแก้ว รวบรวมเรื่องราวใน 21 ชาติภพของพระนางยโธราพิมพานางแก้วคู่บารมี ซึ่งอธิษฐานติดตามเป็นคู่ครอง คู่บุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มา 4อสงไขยหนี่งแสนมหากัป แสดงให้เห็นถึงความร่วมสุข ร่วมทุกข์อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ แม้ แต่บุตร ธิดา เลือดเนื้อ ร่างกาย ชีวิตของนางก็สละให้ได้ ใน ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com weekend ซื้อครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

299.00 บาท

269.10 บาท

"คุณประหยัดไป 29.90 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี


รายละเอียด : ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

เรามักรู้จักหรือเคยได้รับรู้เรื่องของพระนางยโสธราพิมพาว่าเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระมารดาของพระโอรสราหุล และทรงบวชเป็นภิกษุณีแล้วบรรลุธรรมในที่สุด แต่หากย้อนไปในอดีตชาติก็จะนึกถึงเพียงชาติเดียวคือ พระนางมัทรี ผู้เป็นพระมเหสีของพระเวสสันดร นี้คือภาพจำส่วนใหญ่

ขณะที่เรื่องราวในภพชาติอื่นๆ เช่นใน ๑๐ ชาติสุดท้ายคนมักจะจดจำหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของพระโพธิสัตว์เท่านั้น ทั้งๆ ที่ "นางแก้ว" ผู้ติดตาม ร่วมสร้างบารมีมากับพระโพธิสัตว์ตลอด ๔ อสงไชยแสนกัป แม้บางชาติจะพลัดพรากจากกันบางชาติไม่ได้เป็นคู่ครองกัน แต่ก็เป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนร่วมบุญกันมายาวนาน

ซึ่งพระโพธิสัตว์จะไม่สามารถสั่งสมบารมีได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือยินยอมพร้อมใจจากคู่ครอง เพราะบางชาติก็ถูกยกให้เป็นภริยาของผู้อื่น บางชาติถึงกับต้องสละเลือดเนื้อและชีวิต ซึ่งสิ่งหล่านี้ไม่สามารถตัดใจสละกันได้ง่ายๆ แต่พระนางทรงเสียสละมาแล้วทุกอย่างด้วยความเต็มใจและยินดีที่จะร่วมสร้างบุญบารมีไปกับพระโพฺธิสัตว์ที่ปรารถนาในพระโพธิญาณอย่างไม่ย่อท้อ นับเป็นคุณสมบัติของนางแก้วอันประเสริฐสุดและหาได้ยาก

ดังความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า "ข้าแต่พระมหามุนี" หม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่พระมหามุนี คราวใดหม่อมฉันได้รับสุขหม่อมฉันย่อมอนุโมทนา และคราวใดที่ได้รับทุกข์ก็ไม่เสียใจ หม่อมฉันยินดีแล้วในที่ทุกสถานเพื่อประโยช์แก่โพธิญาณของพระองค์"

หนังสือ "ยโสธราพิมพา" นางแก้วคู่บารมี เล่มนี้ จึงมีเจตตาที่จะประกาศคุณธรรมความดีอันยิ่งใหญ่ของนางแก้วผู้เป็นคู่บุญคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า จิตใจข ของอิสตรีนี้ กล้าหาญ อดทน เด็ดเดี่ยว อดทน เด็ดเดียว และน่ายกย่องสรรเสริญไม่แพ้สัตบุรุษเลย

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ


สารบัญ : ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

  • พระภัททากัจจานาเถรี การปรากฏกายของพระเถรี
  • สุมิตตาพราหมณี ปฐมจิตอธิษฐาน
  • เจ้าหญิงประภาวดี ด้วยจิตคิดเกลียดชัง
  • นางสุชาดา รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย
  • วิสัยหเศรษฐีภริยา ตกยากเกี่ยวหญ้ามาทำงาน
  • ภริยาช่างหม้อ ตัดใจลา ทิ้งสามี
  • สัมมิลลหาสินีกุมารี ทิ้งกายตายริมทาง
  • จอมนางแห่งพาราณสี ราชินีผมหงอก
  • โกศลราชธิดา อดีตชาตินางทาสีเป็นมเหสีพระราชา
  • พระสมุททวิชยาเทวี อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า
  • อุทัยเทวี มเหสีพระเจ้าอุทัยราช
  • พรหมทัตเทวี อดีตชาติที่ไม่พบกัน
  • ธิดาช่างเหล็ก สะท้านใจเพียงได้ยินเสียง
  • กุรุราชเทวี ผู้รักษากุรุธรรม
  • สีดา ชายาพระราม
  • โพธิปริพาชิกา ผู้ไม่ข้องในเมถุนธรรม

เนื้อหาปกหลัง : ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

เรื่องราวในอดีตชาติจากหลายชาติภพ ของพระนางยโสธราพิมพา                                                                         ผู้เป็นนางแก้วคู่บารมี มหาอิสตรีที่ร่วมสร้างบุญบารมีมานับอเนกอนันต์                                                                ร่วมติดตามเป็นคู่ครองของพระโพธิสัตว์มาตลอด ๔ อสงไชยแสนกัป                                                                ร่วมสุขร่วมทุกข์อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว ยอมสละทรัพย์สินเงินทองของมีค่า                                                       แม้แต่บุตรธิดากระทั่งร่างกาย เลือดเนื้อ และชีวิตก็สละให้ได้                                                                               เพื่อประโยชน์ในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์                                                                                               ซึ่งความปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า                                                                                          จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้การสนับสนุนและเสียสละอย่างยิ่งใหญ่                                                                       ที่ทำได้ยากยิ่งของนางแก้วคู่บารมีเช่นนี้

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

ในหลายพันโกฏิกัปที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนยากจน คู่บารมีก็จะเกิดมาเป็นหญิงยากจน มีศีล มีจาคะ และมีปัญญา เสมอกัน เป็นคู่ครองที่มีความรักและความเข้าใจกันเป็นอย่างดี และในหลายร้อยชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีเดชาฤทธิ์ปกครองมหาทวีปทั้งสี่ และทวีปน้อยสองพันมีรัตนะเจ็ดประการคู่บารมีบรมโพธิสามภาร เมื่อนั้นคู่บารมีของพระองค์ก็จะบังเกิดเป็นพระอัครมเหสี เป็นอัตถีรัตนะ เป็นนางแก้วคู่บารมีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ

หนังสือ ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี เล่มนี้เป็นการเล่าเรื่องอดีตชาติของนางแก้วคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งชาวพุทธรู้จักกันดีในหลายพระนาม คือ ยโสธรา พิมพา ยโสธราพิมพา หรือโคปาพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ หรือเมื่อบวชเป็นภิกษุณีแล้วมีนามว่า "พระภัททากัจจานาเถรี" เรื่องราวทั้งหลายได้เริ่มร้อยเรียง

ตั้งแต่อดีตกาลแสนไกลที่พระนางได้เริ่มตั้งปฐมจิตอธิษฐานขอเป็นคู่บารมีกับพระโพธิสัตว์ด้วยใจศรัทธาทั้งที่ไม่รู้จักกัน ด้วยความปรารถนาที่ตั้งไว้ในครั้งนั้นได้ค่อยๆ ร้อยรัดให้นางแก้วและพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาพบกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ค่อยๆ ปรับศีล ปรับจาคะ ปรับปัญญาจนเสมอกัน จากนั้นทั้งสองจึงได้ครองคู่สร้างสมบุญบารมีร่วมกันในเกือบทุกชาติที่เกิดมา จนมาถึงชาติอันเป็นที่สุด

ศิริวรรตน์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี