จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์

พุทธศาสนิชนทั้งหลาย! หนังสือ จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์ เล่มนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงอรรถกถาอธิบายความให้เห็นถึงความแตกต่างของหลักธรรมทั้ง ๓ โดยลึกซึ้งในระดับปรมัตถ์ เพื่อให้ท่านทั้งหลายบังเกิดความเข้าใจแตกฉานในด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ดำเนินรอบตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งคำสอนของพระองค์ ล้วนปรากฏแจ่มแจ้งดีแล้วอยู่ในพระไตรปิฎก ข้าพเจ้าได้อาศัยเฉพาะแต่พระไตรปิฎกเท่านั้นในการแสดงพระธรรมเทศนา สำหรับสภาวธรรมอันเป็นปฏิเวธที่ข้าพเจ้านำมาแสดงนั้น ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ประจักษ์แจ้งจริงแท้ถึงความแตกต่างของหลักธรรมทั้ง ๓ ประการ (ศรีศากยอโศก)
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

595.00 บาท

535.50 บาท

"คุณประหยัดไป 59.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 21 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์

จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย!
 • อานาปานสติสูตรภาวนา ...ย่อมมีความหมายถึงการบำเพ็ญเพียรวาระจิตให้เจริญด้วยอานาปานสติสูตรที่ถูกแบ่งออกเป็น ๔ จตุกกะ มี ๑๖ ลำดับขั้นตอน เมื่อท่านทั้งหลายบำเพ็ญเพียรอานาปานสติสูตรถูกต้องตามธรรมแท้ ...จิตย่อมเจริญด้วยสมถะและวิปัสสนา ...อย่างไรก็ตาม... “อานาปานสติสูตรนั้น พระศาสดาเจ้าทรงบัญญัติให้เป็นหลักธรรมอันเอก ...ไม่ใช่หนทางเอก (มรรค) หรือเป็นมรรคภาวนา และอสังขตธรรม ...ซึ่งปรากฏชัดเจนอยู่ในพระไตรปิฎก” เพราะเหตุดังนี้...ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า... ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งถึงหลักธรรมเอก คือ อานาปานสติสูตร...ซึ่งมีวิถีในการบำเพ็ญเพียรที่เป็นแบบเฉพาะ ...พระศาสดาเจ้าจึงทรงบัญญัติให้เป็น “หลักธรรมเอก ไม่ใช่หนทางเอก”

 • สำหรับ “มหาสติปัฏฐานสูตร” นั้น... พระศาสดาเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่า... “เป็นหนทางเอกของพระอรหันต์ทั้งหลาย” ...หมายความว่า... “พระอรหันต์ทุกรูป ไม่มียกเว้น...ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ด้วยการบำเพ็ญเพียรหนทางเอก คือ มหาสติปัฏฐาน ๔” ...ผู้บำเพ็ญเพียรถูกต้องตามธรรม...จิตย่อมเจริญด้วยสมถะและวิปัสสนา ...จิตจึงปรากฏการมองเห็นความจริงแท้ของสังขารธรรมทั้งหลายในระดับปรมัตถสภาวธรรม คือ “เกิดดวงตาเห็นธรรม นั้นเอง” ...มหาสติปัฏฐานสูตร ย่อมเป็นหลักธรรมอันลึกซึ้งและกว้างขวาง มากกว่าอานาปานสติสูตร ...พระศาสดาเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นหนทางเอกของพระอรหันต์ทั้งหลาย และมีเพียงหลักธรรมเดียวเท่านั้น...ที่ทรงบัญญัติให้เป็นหนทางเอกของพระอรหันต์ทั้งหลาย”

 • สำหรับ “กายคตาสติสูตร” ...นับเป็นอสังขตธรรมในทางพระพุทธศาสนาตามการบัญญัติของพระศาสดาเจ้า ...เพราะเหตุนี้... กายคตาสติสูตรย่อมมีความลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่า...อานาปานสติสูตรที่จัดเป็นเพียงแค่หลักธรรมเอกเท่านั้น ...แต่ถึงกระนั้นก็ตาม... “กายคตาสติสูตร ก็มิได้บัญญัติเป็นมรรคภาวนาในทางพระพุทธศาสนา ย่อมมีความลึกซึ้งและกว้างขวางน้อยกว่ามรรคภาวนาทั้งหลาย ได้แก่ มหาสติปัฏฐานสูตร อิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และอริยมรรค ๘” เป็นดังนี้


สารบัญ : จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์

  • บทที่ ๑ จิตกับกาย กรรมเก่าและกรรมใหม่
  • บทที่ ๒ แก่นแท้ของการบำเพ็ญเพียรอานาปานสติสูตร
  • บทที่ ๓ มหาสติปัฏฐานสูตร
  • บทที่ ๔ กายคตาสติสูตร
  • บทที่ ๕ อรรถกถา บทประพันธ์คำกลอนของหลวงปู่มั่น


รีวิวโดยนักเขียน : จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นี้คือความสำคัญอันยิ่งของมหาสติปัฏฐานสูตร ครั้นถึงปัจจุสมัยนี้ ได้ปรากฏการอ้างถึง อานาปานสติสูตรในฐานะที่มีความสำคัญมากกว่ามหาสติปัฏฐานสูตร จึงเป็นเหตุให้บังเกิดมิจจาทิฏฐิในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่พากันออกห่างละทิ้งการบำเพ็บเพียรมหาสติปัฏฐานสูตร นอกจากนี้ ยังเกิดความสับสนในหลักการสำคัญของการบำเพ็ญเพียรพระสูตรอันสำคัญคทั้ง ๓ พระสูตรนี้ ๑. อานาปานสติสูตร ๒. มหาสติปัฏฐานสูตร ๓. กายคตาสติสูตร


ข้อมูลเพิ่มเติม : จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว