หลวงตากับเด็กแนว

หนังสือธรรมะเรื่องหลวงตากับเด็กแนวนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ได้หันมา สนใจเรื่องของธรรมะมากขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจแนวทางท่ีถูกต้องของพระพุทธศาสนาว่าส่ิงใดกันแน่ คอืตวัตนท่แีท้จริงของ ศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นคำสอน แนวทาง เป้ าหมาย หลักการปฏิบัติ ความเชื่อต่างๆได้รวบรวมไว้ ในหนังสือ เล่มนี้แล้ว ท้งับุคคลท่วัไปหรือผู้ท่ตี้องการคา ตอบจากธรรมมะอย่างแท้จริงชัดเจนแม่นย าหนังสือเล่ม นี้ มีค าอธิบายไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการอธิบายท่ีเข้าใจง่ายชัดเจน การยกตัวอย่างกเ็ป็นไปตามหลักการของพระ ไตรปิฏกทุกประการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชาวพระพุทธศากสนิกาชนทุกท่านมาเรียนรู้ธรรมะกันแบบง่ายท่ีไม่ต้อง มีพิธรีีตรองขอเพียงท่านต้ังใจอ่านหนังสือเล่มน้ีอย่างจริงจังท่านจะเข้าพระพุทธศาสนาท่ีแตกต่าง ออกไปจากเดิมอย่างแน่นอน
จำนวน :

1

รายละเอียด

หนังสือธรรมะเรื่องหลวงตากับเด็กแนวนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ได้หันมา สนใจเรื่องของธรรมะมากขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจแนวทางท่ีถูกต้องของพระพุทธศาสนาว่าส่ิงใดกันแน่ คอืตวัตนท่แีท้จริงของ ศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นคำสอน แนวทาง เป้ าหมาย หลักการปฏิบัติ ความเชื่อต่างๆได้รวบรวมไว้ ในหนังสือ เล่มนี้แล้ว ท้งับุคคลท่วัไปหรือผู้ท่ตี้องการคา ตอบจากธรรมมะอย่างแท้จริงชัดเจนแม่นย าหนังสือเล่ม นี้ มีค าอธิบายไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการอธิบายท่ีเข้าใจง่ายชัดเจน การยกตัวอย่างกเ็ป็นไปตามหลักการของพระ ไตรปิฏกทุกประการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชาวพระพุทธศากสนิกาชนทุกท่านมาเรียนรู้ธรรมะกันแบบง่ายท่ีไม่ต้อง มีพิธรีีตรองขอเพียงท่านต้ังใจอ่านหนังสือเล่มน้ีอย่างจริงจังท่านจะเข้าพระพุทธศาสนาท่ีแตกต่าง ออกไปจากเดิมอย่างแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว