รู้เรื่องพระพุทธรูป

ที่มา คติความหมาย ศิลปกรรม ทุกยุคทุกสมัย
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รู้เรื่องพระพุทธรูป

รู้เรื่องพระพุทธรูป

พระพุทธรูป คือรูปวัตถุแทนองค์พระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว หรือหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วราว ๕๐๐ ปี โดยได้รับการสืบสานต่อเนื่องเรื่อยมาถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นศาสนวัตถุชิ้นสำคัญในพุทธศาสนา “รู้เรื่องพระพุทธรูป” เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราวของพระพุทธรูปในทุกแง่ทุกมุม โดยนำเสนอเรื่องราวตั้งแต่ที่มาแรกเริ่มของการสร้างพระพุทธรูปในอินเดียจนกระทั่งต่อมาได้เผยแพร่เข้ามาในสยาม พร้อมๆ กับศาสนาพุทธเมื่อราว ๑,๐๐๐ ปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังนำเสนอถึงคติ ความหมาย และแนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปจำนวน ๑๒ เรื่องที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงภาพรวมของคติความเชื่อเรื่องพระพุทธรูปอย่างรอบด้าน ที่สำคัญคือการนำเสนอถึงรูปแบบและพัฒนาการด้านศิลปะของพระพุทธรูปในประเทศไทยทุกยุคทุกสมัย รวม ๙ สมัย โดยมีภาพประกอบสีทั้งเล่ม พร้อมศรชี้นำชมจุดเด่น-จุดสังเกตของพระพุทธรูปในแต่ละสมัย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถดูพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ได้อย่างดี


สารบัญ : รู้เรื่องพระพุทธรูป

  • ก่อนมีพระพุทธรูป ชาวพุทธบูชาสิ่งใด
  • พระพุทธรูปยุคแรกของโลก
  • แนวคิดสำคัญของการสร้าง พระพุทธรูปไทย
  • พระพุทธรูปสยาม ๙ สมัย
  • เชิงอรรถ
  • บรรณานุกรม


รีวิวโดยนักเขียน : รู้เรื่องพระพุทธรูป

เมื่อราวหนึ่งพันห้าร้อยปีที่แล้วผู้คนในดินแดนไทยได้รับเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาถือปฏิบัติ นับแต่นั้นตราบจนกระทั่งปัจจุบันพุทธศาสนาก็ไม่เคยสูญหายไปจากดินแดนไทย ทั้งยังกลายเป็นความเชื่อหลักของคนส่วนใหญ่ด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้คนในดินแดนไทยทุกยุคทุกสมัยได้สร้างพระพุทธปฏิมาขึ้นเพื่อเป็นสื่อแทนองค์พระศาสดา มีความสวยงามและเปี่ยมล้นความหมาย แต่ความจริงแล้วพระพุทธรูปมิได้สะท้อนแค่เพียงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังแฝงนัยทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลาด้วย ด้วยเหตุที่พระพุทธปฏิมามีนัยแฝงถึงแง่มุมต่างๆ มากกว่ารูปแทนองค์พระศาสดานี่เอง จึงเกิดการค้นคว้าและเรียบเรียงหนังสือ "รู้เรื่องพระพุทธรูป" เล่มนี้ขึ้น โดยพยายามให้แง่มุมที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อต่างๆ ที่ผันแปรตามแต่ละสมัย ตลอดจนให้ข้อมูลเฉพาะของพระพุทธรูปสำคัญ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และความเปลี่ยนแปลงทางพุทธลักษณะแห่งองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความเป็นไปทางสังคมและวัฒนธรรมไทยสมัยต่างๆ ผ่านองค์พระพุทธรูป หนังสือเล่มนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลายส่วนไปจากฉบับพิมพ์ครั้งก่อนที่ใช้ชื่อว่า "พระพุทธปฏิมาสยาม" โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกรูปใหม่ เพิ่มเติมเนื้อหา และจัดพิมพ์เป็นภาพสีสวยงาม

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรข้อมูลเพิ่มเติม : รู้เรื่องพระพุทธรูป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รู้เรื่องพระพุทธรูป ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว