การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

การสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

200.00 บาท

"คุณประหยัดไป 50.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

การสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่สำคัญต่างๆได้แก่ ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณมวลรวมทั้งโลก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการเกษตรมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตบนโลกใบนี้ และยังมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากจากอากาศมากักเก็บไว้ในมวลชีวภาพ จึงสามารถมีบทบาทต่อภาวะโลกร้อน 2 ด้าน คือเป็นผู้ผลิตและลดก๊าซเรือนกระจกในเวลาเดียวกัน


คำนำ : การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

หนังสือเรื่องการจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อนเล่มนี้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะเรือนกระจก ชนิดและกลไกการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสัตว์ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้วิธีการต่างๆ เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการอาหาร และยังเสนอแนะแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาผู้เป็นพลังสำคัญในการผลิตสัตว์ในอนาคต ตลอดจนผู้สนใจ ได้ตระหนักและสามารถนำความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุก๖์ใช้ อันเแ็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สรรพชีวิตบนโลกใบนี้

ผู้เขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้สนับสนุนการเขียนหนังสือเล่มนี้ ตลอดจนบูรพาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงความรู้ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนร่วมงานและครอบครัวอันเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่ง และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับเพื่อนำมาปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

                                                                                                                                  ยิ่งลักษณ์   มูลสาร
                                                                                                                                    กุมภาพันธ์  2560


สารบัญ : การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

  • ประโยชน์และความสำคัญของการผลิตสัตว์
  • ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
  • ภาวะโลกร้อนการผลิตสัตว์
  • กลไกการหมักย่อยอาหารและวิถีการสังเคราะห์ก๊าซมีเทนของสัตว์กระเพรารวม
  • การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดก๊าซมีเทน
  • การลดก๊าซมีเทนโดยวิธีการอื่นๆ
  • กลไกการเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปศุสัตว์
  • แนวทางการจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดก๊าซไนตรัสออกไซด์
  • แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทย
  • ดัชนี
  • Index
  • ประวัติผู้เขียน

เนื้อหาปกหลัง : การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

การสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่สำคัญต่างๆได้แก่ ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณมวลรวมทั้งโลก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการเกษตรมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตบนโลกใบนี้ และยังมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากจากอากาศมากักเก็บไว้ในมวลชีวภาพ จึงสามารถมีบทบาทต่อภาวะโลกร้อน 2 ด้าน คือเป็นผู้ผลิตและลดก๊าซเรือนกระจกในเวลาเดียวกัน

การผลิตสัตว์ เป็นกิจกรรมผสมผสานระหว่างการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์การเปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่าธรรมชาติเพื่อใช้เป็นฟาร์ม และการใช้พลังงานฟอสซิลสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร การเกิดก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตสัตว์แสดงให้เห็นถึงการด้อยประสิธิภาพของการจัดการอาหารสัตว์ เป็นการสูญเสียพลังงานและสารอาหาร การจัดการอาหารสัวต์ที่ดีจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อนได้ข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว