กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้เขียนมีสติปัญญา มีกำลังใจ มีความพากเพียรและมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลให้การเขียนตำราเล่มนี้บรรลุสำเร็จตามเจตนารมณ์ผู้เขียน
จำนวน :

1

 • 1

400.00 บาท

380.00 บาท

"คุณประหยัดไป 20.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

?

กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจำเป็นต้องให้บริการสุขภาพที่สนองความต้องการของประชาชนโดยครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพเชื่อมโยงสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ โดยใช้หลักการเครือข่ายบริการไร้รอยต่อและระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ทรัพย์กรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจัดตั้งสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเสรีสาขาธุรกิจบริการสุขภาพตามกรอบข้อตกลงและพันธสัญญาร่วมของอาเซียนส่งผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งในประเทศอาเซียนและคู่แข่งในภูมิภาคอื่นๆ จำเป็นต้องคิดค้นกลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ตำรา "กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"เป็นตำราที่บูรณาการเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบบริการสุขภาพ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื้อหามีความก้าวทันกับยุคสมัย มีรายละเอียด เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ และใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ตำราและหนังสือลักษณะเดียวกันซึ่งเรียบเรียงเป็นภาษาไทยมีจำนวนน้อยตำรานี้จึงมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ยิ่งต่อบุคลากรในทีมสุขภาพ ผู้บริหารโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ นิสิตและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาลทุกสังกัด ขอแสดงความชื่นชมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร ที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ รวมทั้งขอให้กำลังใจในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 


คำนำ : กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตำรา "กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ผู้เขียนเรียบเรียงโดยบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่สะสมจะแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิ การทำวิจัย การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและได้รับการประสิทธิ์ประสาทจากบูรพคณาจารย์ วัตถุประสงค์ของการเขียนตำราเล่มนี้คือ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปนักวิจัย บุคลากรในทีมสุขภาพ นิสิตและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งเพื่อใช้แระกอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบันฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิ พย. 411 การบริหารการพยาบาล และ พย. 612 ภาวะผู้นำและการจัดการทางพยาบาล นอกจากนี้ ยังใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในตำราเล่มนี้ซึ่งเปิดสอนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาลทุกสังกัด ตำราเล่มนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราประจำปี 2557 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจจาก ศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูง ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพผลงานและให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่ายิ่ง ขอกราบระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาที่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน พัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้เขียนมีสติปัญญา มีกำลังใจ มีความพากเพียรและมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลให้การเขียนตำราเล่มนี้บรรลุสำเร็จตามเจตนารมณ์ผู้เขียน


สารบัญ : กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
   • สภาพแวดล้อมมหภาคที่กระทบต่อระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
   • การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรบริการสุขภาพ
   • การพัฒนาประสิทธิภาพบริการพยาบาลตามแนวคิดการผลิตแบบลีน

เนื้อหาปกหลัง : กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   สาขาพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการพยาบาล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติรับราชการ

 • อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หัวหน้าภาควิชาวิจัยประเมินผลและการบริหารและการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เลขนุการบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำรา

 • ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ 
 • ระเบียบวิธีการวิจัย : แนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ
 • การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา
 • ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21

รางวัลเชิดชูเกียรติที่ได้รับ

 • ได้รับพระราชทานทุนสนับสนุนการวิจัย "ภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2542
 • ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2544 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ได้รับเกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรและประเมิน "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2559
 • ได้รับโล่เกียรติยศทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และประเทศชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ. 2559


ข้อมูลเพิ่มเติม : กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน