กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พนักงานนโยบายและแผน

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พนักงานนโยบายและแผน

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พนักงานนโยบายและแผน

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ ประวัติกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น, พ.ร.บ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2564) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, นโยบายของรัฐบาล ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี. พ.ร.บ.องค์กรบริหารส่วนจังหวัด 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


คำนำ : กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พนักงานนโยบายและแผน

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้าข้าราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตารางอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ


สารบัญ : กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พนักงานนโยบายและแผน

  • การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
  • การกำหนดนโยบาย
  • ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย
  • การบริหารแผน/ โครงการ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ
  • การติดตามผลและการประเมินผลแผน/ โรงการ

เนื้อหาปกหลัง : กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พนักงานนโยบายและแผน

สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ศูนย์รวมนักวิชาการและคู่มือเตรียมสอบ 2221/1-2 ถ.รามคำแหง51/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2718-9450, 0-2318-2821, 086-309-3548, 086-880-7148

ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับและมีติวทางไปรษณีย์ VCD พร้อมเอกสารการติวติดต่อ 0-2718-9450, 0-2318-2821, 0-2718-9389ข้อมูลเพิ่มเติม : กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พนักงานนโยบายและแผน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พนักงานนโยบายและแผน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พนักงานนโยบายและแผน