คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไ้ด้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม

Tags : เด็กพิเศษ การดุแลเด็กพิเศษ เด็กวัยก่อนเข้าเรียน คู่มือดูแลเด็กพิเศษ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

?

คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

"ผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน" เป็นผู้ที่ทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่น ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รีบความช่วยเหลือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป งานของผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะงานดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษจึงจัดว่าเป็นงานที่มีความยากและสำคัญมากงานหนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานนี้ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็ก ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักแหล่งบริการต่าง ๆ ตลอดจนทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนได้อย่ามีประสิทธิภาพ


คำนำ : คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

ผู้ดูแลเด็ก ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่สำคัญมากบุคคลหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่รับผิดชอบให้เติบโต มีพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผู้ทำหน้าที่นี้จำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งมนลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและต้องเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา ทั้งต่อเด็กที่อยู่ในความดูแลและต่อเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะผู้ดูแลเด็กพิเศษในช่วงก่อนวัยเรียน จำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนแล้วยังควรมีความรู้เกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษอีกด้วย ในหนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน หน่วยงาน กฎหมายและนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่ควรทรายพอสังเขป

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ตลอดจนผู้สนใจในการดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนตามควร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์


สารบัญ : คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

  • ความหมายและความสำคัญของผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
  • คุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
  • บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
  • กฎหมายและนิยายศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว