7 มหาสาวิกา

เรื่องราวของสุดยอดสตรีที่นำทางสว่างแก่สตรีทั่วโลกมากกว่า 2.500 ปี

Tags : สตรีในพุทธศาสนา ชีวประวัติ พุทธศาสนา ประวัติ หลักคำสอน การดำเนินชีวิต

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Shock Price for You ยิ่งช้อปยิ่งลด 1-4 เล่ม ลด 50% ช้อป 5 เล่มขึ้นไปลด 70% (สินค้าอาจจะมีตำหนิและสภาพไม่ 100% ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืน ยกเว้นชำรุดจากการผลิต)
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

149.00 บาท

75.00 บาท

"คุณประหยัดไป 74.00 บาท (49.66 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : 7 มหาสาวิกา

7 มหาสาวิกา

ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะ ซึ่งหญิงทั้ง 7 ท่านเกิดเป็นพี่น้องกันนั้น พระเขมาเถรีเกิดเป็นพี่สาวคนโต เมื่อมาถึงยุคพระพุทธเจ้าโคดม พระเขมาเถรีได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นภิกษุณีผู้มีความเป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งปวงด้านมีปัญญามาก และได้รับการยกย่องให้เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวาเทียบได้กับพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าและเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวงด้านมีปัญญามาก กว่าที่พระเขมาเถรีจะมีปัญญาเป็นเลิศอันควรแก่การยกย่องนี้ ท่านได้สั่งสมบารมีมานานถึงหนึ่งแสนมหากัป เริ่มตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ดังเรื่องราวต่อไปนี้

สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระนั้น พระเถรีได้เกิดในตระกูลเศรษฐีที่เมืองหังสวดี วันหนึ่งนางได้เห็นพระสุขาตเถระ อัครสาวกของพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาต จึงได้ถวายขนมสามก้อนแด่พระเถระ และวันเดียวกันนั้นนางก็ได้สละผมของตนเองเพี่อถวายเป็นทานแด่พระเถระด้วย แล้วตั้งความปรารถนาว่า "ข้าพเจ้าพึงเป็นพุทธสาวิกาผู้มีปัญญามากในอนาคต" ต่อมาเมื่อนางขออนุญาตมารดาบิดาได้แล้ว นางจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกตลอดสัปดาห์หนึ่งเพี่อทำมหาทาน จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องภิกษุณีรูปหนึ่งในตำแหน่งเอตทัคคะด้านมีปัญญามาก นางจึงตั้งความปรารถนาตำแหน่งนี้เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ดังที่พระเถรีเล่าว่า

หมวดหนังสือธรรมะ ศาสนา และปรัชญา เพิ่มเติม


สารบัญ : 7 มหาสาวิกา

  • พระเขมาเถรี พี่ใหญ่ผู้เป็นเลิศด้านปัญญา
  • พระอุบลวรรณาเถรี พี่รองผู้เป็นเลิศด้านฤทธิ์
  • พระปฏาจาราเถรี พี่สามผู้เป็นเลิศด้านวินัย
  • พระภัททากุณฑลเกสีเถรี น้องสี่ผู้เป็นเลิศด้านการตรัสรู้เร็ว
  • พระกิสาโคตมีเถรี น้องห้าผู้เป็นเลิศด้านผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
  • พระธรรมทินนาเถรี น้องหกผู้เป็นเลิศด้านแสดงธรรม
  • นางวิสาขามหาอุบาสิกา น้องเจ็ดผู้เป็นเลิศด้านถวายทาน

เนื้อหาปกหลัง : 7 มหาสาวิกา

หนังสือ 7 มหาสาวิกา เกิดจากการเห็นความเชื่อมโยงของพระอริยบุคคลหญิงทั้ง 7 ได้แก่ พระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระภัททากุณฑลเกสีเถรี พระกิสาโคตมีเถรี พระธรรมทินนาเถรี และนางวิสาขามหาอุบาสิกา ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่อดีตชาติ โดยเฉพาะในยุคของพระพุทธเจ้ากัสสปะ ทั้ง 7 พี่น้องหญิงเคยทำบุญร่วมกันมาและต่างเคยทำบุญและบาปมาแตกต่างกัน จึงทำให้ผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว ส่งผลให้ชีวิตของแต่ละท่านมีเรื่องราวที่แตกต่างกัน ทั้งสุขและทุกข์ระคนกันหลายแบบหลายเรื่อง แต่ในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของทั้ง 7 พี่น้องพวกท่านล้วนกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น เรื่องราว 7 มหาสาวิกานี้จึงน่าเรียนรู้ เพราะทั้ง 7 ท่านล้วนมีคติธรรมและเรื่องราวในชีวิตที่น่าสนใจ ในการนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตไปพร้อมๆ กันรีวิวโดยนักเขียน : 7 มหาสาวิกา

เรื่องราวของ 7 มหาสาวิกานี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะทั้ง 7 ท่านล้วนมีคติธรรมและเรื่องราวในชีวิตที่น่าสนใจสำหรับการนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตและการแก้ไขปัญหาชีวิตไปพร้อมๆ กัน คุณความดีอันใดที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อเหล่าเวไนยสัตว์ ขอน้อมถวายเป็นธรรมบูชาแด่พระสัทธรรมอันสว่างไสวดุจดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าและขอน้อมถวายเป็นสังฆบูชาแด่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่อุดม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายความดีทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสักการบูชาแด่ 7 มหาสาวิกาในหนังสือเล่มนี้ด้วยเศียรเกล้า และขอให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายทางตรงและทางอ้อมกับหนังสือเล่มนี้ รวมถีงสรรพชีวิตทั้งหลายในทั่วสากลจักรวาลนี้ จงได้รับส่วนแห่งธรรมทานครั้งนี้โดยทั่วถึงกัน

ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : 7 มหาสาวิกา

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากผู้อ่านท่านใดกำลังท้อใจจากอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจนมองไม่เห็นทางแก้ เมื่อได้ศึกษาประวัติของมหาสาวิกาทั้ง 7 ท่านแล้ว จะได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต เกิดกำลังใจที่จะข้ามผ่านปัญหา เช่นเดียวกับที่มหาสาวิกาทั้ง 7 ท่านได้พลิกชีวิตมาแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้สัมผัสรสของวรรณกรรม ทั้งกรุณารส-รสแห่งความเมตตากรุณาที่เกิดภายหลังความเศร้าโศก เป็นบทพรรณนาที่ทำให้ผู้อ่านหดหู่ เกิดความเห็นใจถึงกับน้ำตาไหล พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะข้อมูลเพิ่มเติม : 7 มหาสาวิกา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 7 มหาสาวิกา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว