หน้าที่พลเมือง ม.2

สรุปความคิดรวบยอด แบบทดสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

Tags : คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

120.00 บาท

102.00 บาท

"คุณประหยัดไป 18.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หน้าที่พลเมือง ม.2

หน้าที่พลเมือง ม.2

มารยาทที่ดีของคนไทย ชนชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติมาจนปัจจุบันโดยเป็นผู็ที่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งผู้น้อยจะต้องปฏิบัติต่อผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า นอกจากนั้นในการแต่งกายก็จะมีชุดประจำชาติที่งดงามและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ดังนั้นลักษณะที่ดีของคนไทยจึงต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดี แต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ การมีสัมมาคารวะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

มารยาทไทยหมายถึง การแสดงกิริยาทั้งทางกาย วาจา ที่สุภาพเหมาะสมกับสถานที่ บุคคลที่พึงปฏิบัติตามแบบแผนที่กำหนด ให้ถูกต้องตามกาลเทศะและมีเวลาสำคัญ โดยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห้นถึงลักษณะที่เป้นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของคนไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตและประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

การแสดงความเคารพสถาบันชาติ เป็นสถาบันที่คนไทยทุกคนจะต้องรักและเทิดทูนเพราะเป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกราช เป็นอิสระและความปลอดภัยในชีวิต ทุกคนจึงรักและหวงแหนของตน เป้นการแสดงถึงความเป็นเอกราชระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษไทยที่รักาาชาติไทยด้วยการเสียสละชีวตเลือดเนื้อ

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

สารบัญ : หน้าที่พลเมือง ม.2

  หน้าที่พลเมือง ม.2

  • มารยาทที่ดีของคนไทย
  • ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
  • การแสดงออกที่เหมาะสมของคนไทย
  • พระบรมราโชวาทการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  • ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย
  • ความหลากหลายทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลก
  • แนวทางการแก้ปัญหาในสังคม

   


เนื้อหาปกหลัง : หน้าที่พลเมือง ม.2

หน้าที่พลเมือง ม.2

แนะนำหนังสือ

 • สังคมศึกษา
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน + เพิ่มเติม
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์
 • คู่มือ-เตรียมสอบ ม.2 รวม 5 วิชา โจทย์ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
 • หนังสือฉบับรวม ม.1-2-3


รีวิวโดยนักเขียน : หน้าที่พลเมือง ม.2

หน้าที่พลเมือง ม.2

คู่มือเตรียมสอบ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม เล่มนี้ จัดทำขึ้นจากการศึกษา คำอธิบายและผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และบรูณาการกับค่านิยม 12 ประการ  ผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาสาระของวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครบถ้วน ของจุดเน้น 5 ประการในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย

 • จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย
 • จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึ่ดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 • จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานท์ 
 • จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

โดยจัดแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 8 บท ซึ่งแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาที่ได้มีการสรุปเป็นความคิดรวบยอด เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียน มีการทดสอบที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดของนักเรียน มีการเฉลยแบบทดสอบ พร้อมให้เหตุผลอย่างละเอียด

 อ.เคน จันทรวงษ์ข้อมูลเพิ่มเติม : หน้าที่พลเมือง ม.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หน้าที่พลเมือง ม.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หน้าที่พลเมือง ม.2