การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น ตลอดจนใช้งานในโปรแกรม Excel 2013 อย่างละเอียด
จำนวน :

1

84.00 บาท

79.80 บาท

"คุณประหยัดไป 4.20 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก ประการลำดับดี 11


คำนำ : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

หนังสือแบบเรียน การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 2201-2103 เล่มนี้ ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือแบบเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 8 หน่วย ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน การป้อนข้อมูลและการจัดรูปแบบข้อมูลการสร้าสูตรคำนวน และการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การใช้ฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงิน การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน การทำรายงานทางการเงินและการออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ ภายในเล่มมีการอธิบายเนื้อหาและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Mixrosoft gExcel 2013 เพื่องานบัญชี อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้่นักศึกษาสามารถเข้าสู่บทเรียนและลงมือปฏิบัติตามได้ทันที นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนในแต่ละหน่วยอีกด้วย

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 เพื่องานบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพและพัฒนาบุคลากรต่อไป

นันรณา จำลอง


สารบัญ : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน
  • การป้อนข้อมูลและการจัดรูปแบบข้อมูล
  • การสร้างสูตรคำนวณและการผ่านราบการไปบัญชีแยกประเภท
  • การใช้ฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ
  • การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงิน
  • การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน
  • การจัดทำรายงานทางการเงินและการออกรายงาน
  • การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ

เนื้อหาปกหลัง : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน
 • ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน
 • การป้อนและจักรูปแบบข้อมูล
 • การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ เพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น
 • การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
 • การปรับปห่ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน
 • จัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ


ข้อมูลเพิ่มเติม : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี