คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามสอบจริง รับรองผล 100%
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)

หลักสูตาการสอบ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

 • วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏบัติราชการ (60 คะแนน)
 • ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ

สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่

กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

กฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กฏหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

กฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

กฏหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ

ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ กฏหมายอาญา กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

 • วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหาร

ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 • วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการอ่าน และการสนทนา (30 คะแนน)
 • วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงงาน การติดตาม

และประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการจัดการ (60คะแนน)

 


คำนำ : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือเตรียมสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ

สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทาง

วิชาการ ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียง

คู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตรการสอบ ความรู้

เนื้อหาสาระมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาขอบข่ายของหลักสูตรสอบ การ

จัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่

ต้องการเตรียมตัวสอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร


สารบัญ : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  • ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
  • วิสัยทัศน์
  • ภารกิจ
  • พันธกิจ
  • ยุทธศาสตร์
  • กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553
  • กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
  • แนวข้อสอบ ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • การเมืองการปกครอง
  • ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
  • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
  • ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  • ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  • แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • อาเซียน ASEAN
  • แนวข้อสอบการปกครองและการบริหารราชการ
  • แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • แนวข้อสอบ การรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2539
  • แนวข้อสอบกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • แนวข้อสอบ-ข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

  กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • กฏหมายอาญา
  • กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
  • แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  • แนวข้อสอบ ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
  • ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
  • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน โครงการ การติดตาม และประเมินผล

   


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

วุฒิปริญญาตี

สรุป+ข้อสอบล่าสุดข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว