หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I)

มี PPT, บทฝึกหัดพร้อมแนวคำตอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

320.00 บาท

304.00 บาท

"คุณประหยัดไป 16.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I)

หลักการบัญชี 1

หนังสือหลักการบัญชี 1 เล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราในรายวิชา การบัญชีขั้นต้น หรือการบัญชีขั้นต้น 1 และ การบัญชีขั้นต้น 2 สำหรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน เพราะมีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในรายวิชา การบัญชีขั้นต้นของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตลอดจนเป็นตำราวิชา การบัญชีการเงิน สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร MBA ซึ่งผู้ที่จะเรียนส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ทำให้ต้องมีความรู้พื้นฐานทางการบัญชี

หนังสือหลักการบัญชี 1 เล่มนี้ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี ในการแต่งและเรียบเรียง ตำราเล่มนี้ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์จากการสอนวิชาการบัญชีนี้มาเป็นเวลา 27 ปี และประสบการณ์ทำงานทางด้านการบัญชีและการเงิน ตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละบทพยายามให้สอดคล้องกับความเป็นจริง อาศัยทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างจริงจัง สมกับเป็นตำราระดับสถาบันอุดมศึกษา และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ มีดังนี้

เป็นตำราในรายวิชา การบัญชีขั้นต้น                   

เป็นตำราในรายวิชาการบัญชีการเงิน 

ใช้ภาษาง่าย เนื้อหาละเอียดครบวงจร

ตัวอย่างอาศัยทฤษฎีผสมกับภาคปฏิบัติ

เนื้อหาทัยสมัย สอดคล้องกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ

มีบทฝึกหัด และ PowerPoint Presentation

ในส่วนของบทฝึกหัดได้มีการปรับปรุงและนำไปจัดทำในรูปแบบ e-Homework เพื่อให้หนังสือบางลงและพกพาง่าย และที่ใหม่ล่าสุดสำหรับการพิมพ์ครั้งนี้คือ การจัดทำ PowerPoint Presentation ในแต่ละบทเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนำไปใช้ประกอบการสอนได้ โดยทั้ง บทฝึกหัด และ PowerPoint Presentation สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป


คำนำ : หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I)

หนังสือหลักการบัญชี 1 เล่มนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงครั้งสำคัญเพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา การบัญชีขั้นต้น ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ปละใช้เป็นตำราในรายวิชา การบัญชีขั้นต้น หรือการบัญชีขั้นต้น 1 และ 2 สำหรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหรือบริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี) ของสถาบันการศึกษารัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นตำราวิชาการบัญชีการเงิน สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร MBA ซึ่งผู้ที่จะเรียนส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ทำให้ต้องมีความรู้พื้นฐานทางการบัญชี หนังสือหลักการบัญชี 1 เล่มนี้ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งจากคณาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่เรียนจบแล้วแต่ยังสนใจใคร่หาความรู้เพิ่มเติม ผู้ที่กำลังจะสอบเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการใหม่ และผู้ที่สนใจทั่วไป

ในการพิมพ์ครั้งที่ 13 นี้ ผู้เขียนเดิมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุณเลิศอุทัย มาร่วมเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยมาช่วยหรับหรุงเพิ่มเติมเนื้อหาสาระใหม่เกือบทั้งเล่ม ประกอบด้วย การนำกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาใส่แทนแม่บทการบัญชีเดิม การใช้คำว่า "มาตราฐานการรายงานทางการเงิน" แทนคำว่า "มาตราฐานการบัญชี" การเพิ่มบทการนำเสนองบการเงิน การเปลี่ยนตัวอย่างของธุรกิจให้บริการ จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นบริษัทเอกชนจำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นรูปบริษัทมากขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การเพิ่มบทเงินสดย่อยและบทการใช้ระบบใบสำคัญจ่ายควบคุมการจ่ายเงิน และการปรับปรุงตัวอย่างในแต่ละบทเพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น

ในส่วนของบทฝึกหัดได้มีการปรับปรุงและนำไปจัดทำในรูปแบบของ e-Homework เพื่อให้หนังสือเล่มนี้บางลง และผู้เขียนสามารถปรับเปลี่ยนบทฝึกหัดได้อย่างต่อเนื่อง และที่ใหม่ล่าสุดสำหรับการพิมพ์ครั้งนี้คือ การจัดทำ PowerPoint Presentation ในแต่ละบทเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนำไปใช้ประกอบการสอนในแต่ละบทได้ โดยทั้ง e-Homework และPowerPoint Presentation  สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ผู้เขียนขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตำราหลักในการสอน และกรุณาเสนอแนะและติชมมาด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณทิพยวรรณ โหละสุต ที่ดูแลการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เสร็จตามกำหนด ขอขอบคุณคุณกรรณะ กองศักดา ที่ดูแลเอาใจใส่ในการเผลแพร่หนังสือเล่มนี้ สู่สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และขอขอบคุณพ่อแม่และครูอาจารย์ของผู้เขียนทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้กำลังใจ และเป็นแบบอย่างของการดำรงตนที่ดีในสังคมตลอดมา

รองศาสตราจารย์ เชาวลีย์ พงศ์ผาโรจน์

รองสาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

มกราคม 2559


สารบัญ : หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I)

  • ลักษณะทั่วไปของการบัญชี
  • การนำเสนองบการเงิน
  • การบันทึกรายการทางบัญชี
  • การหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
  • การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน
  • การปรับปรุงบัญชี
  • การบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า
  • บัญชีสินค้าคงเหลือ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เงินสดย่อย
  • การใช้ระบบในสำคัญจ่ายควบคุมการจ่ายเงิน


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว