พระศิวะ-มหาเทพแห่งการทำลายล้าง (เทพเจ้า ศาสนาฮินดู)

           พระศิวะ เทพแห่งการทำลายล้างในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทรงเป็นพระบิดาของพระพิฆเนศและเป็นพระสวามีของพระอุมาเทวี ซึ่งเปี่ยมไปด้วยอำนาจ จะประทานพรให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริง ผู้ที่ศรัทธาต้องหมั่นทำความดี ยึดมั่นในศีลธรรม หากประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะประสบความสำเร็จดังที่หวัง แต่หากประพฤติชั่ว พระศิวะจะทำลายทันที

Tags : หนังสือเล่มไทย ศาสนา/ปรัชญา ลัทธิ/ความเชื่อ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Shock Price for You ยิ่งช้อปยิ่งลด 1-4 เล่ม ลด 50% ช้อป 5 เล่มขึ้นไปลด 70%
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

99.00 บาท

50.00 บาท

"คุณประหยัดไป 49.00 บาท (49.49 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระศิวะ-มหาเทพแห่งการทำลายล้าง (เทพเจ้า ศาสนาฮินดู)

           พระศิวะ เทพแห่งการทำลายล้างในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทรงเป็นพระบิดาของพระพิฆเนศและเป็นพระสวามีของพระอุมาเทวี ซึ่งเปี่ยมไปด้วยอำนาจ จะประทานพรให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริง ผู้ที่ศรัทธาต้องหมั่นทำความดี ยึดมั่นในศีลธรรม หากประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะประสบความสำเร็จดังที่หวัง แต่หากประพฤติชั่ว พระศิวะจะทำลายทันที

เนื้อหาปกหลัง : พระศิวะ-มหาเทพแห่งการทำลายล้าง (เทพเจ้า ศาสนาฮินดู)

          พระศิวะ หนึ่งในเทพตรีมูรติ มหาเทพผู้มี อำนาจสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คอยประทานพรแก่ผู้ที่หมั่นกระทำความดี และขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลจากผู้ที่นับถือพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพระพิฆเนศวรและเป็นพระสวามีของพระอุมาเทวี

          หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวของพระศิวะจากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ ของอินเดียรวมถึงเรื่องราวการนับพระศิวะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรีวิวโดยนักเขียน : พระศิวะ-มหาเทพแห่งการทำลายล้าง (เทพเจ้า ศาสนาฮินดู)

     เมื่อกล่าวถึง "พระศิวะ" หรือ "พระอิศวร" คนไทยทั่วไปย่อมรู้จักดี

เพราะพระศิวะมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิง

ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม แม้จะไม่มากเท่ากับ

พระนารายณ์ (พระวิษณุ) แต่พระศิวะก็เป็นเทพเจ้าที่มีบทบาทอย่างมาก

ในสังคมไทย

     ตามหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์ต่าง ๆ ของอินเดีย แสดงให้เห็นว่า

พระศิวะได้รับการนับถือจากชาวอารยันในฐานะเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่สูงสุด

และเป็นเทพแห่งการทำลายล้าง ปรากฏเรื่องราวพระศิวะในคัมภีร์ปุราณะ

ต่าง ๆ มากมาย

     เมื่อการนับถือพระศิวะแพร่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พระศิวะก็ได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย

กษัตริย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางพระองค์นับถือพระศิวะ

และมีการสถาปนาพระศิวลึงค์ขึ้น ได้แก่ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ ซึ่ง

สถาปนาพระเทวราช หรือพระกัมรเตง ชคัต ต ราช อันน่าจะหมายถึง

พระศิวลึงค์ประจำราชอาณาจักรเขมรโบราณ

     ในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระศิวะเป็นที่รับรู้กันดี

ในนามว่า "พระอิศวร" ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่สูงสุด ปรากฏหลักฐาน

ว่าการหล่อพระเทวรูปของพระศิวะ รวมทั้งพระนามของกษัตรยิอยุธยา

หลายพระองค์มีความเกี่ยวเนื่องกับคติการนับถือพระศิวะ โดยเฉพาะ

พระนาม "สมเด็จพระเอกาทศรถ" ซึ่งที่ถูกต้องตามในเอกสารตัวเขียน

ควรใช้ว่า "สมเด็จพระเอกาทศรุทรอิศวร บรมนารถบพิตร" ซึ่งหมายถึง

พระนามของพระศิวะโดยตรง

     หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจึงพยายามประมวลภาพต่าง ๆ เหล่านี้มานำเสนอ

แก่ท่านผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระศิวะในภัมภีร์ฮินดู เช่น

คัมภีย์พระเวท คัมภีร์ปุราณะ และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง

หลักฐานเกี่ยวกับการนับถือพระศิวะที่ปรากฏหลักฐานในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และประเทศไทย ซึ่งน่าจะทำให้เราเข้าใจภาพของพระศิวะในบริบท

ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

     ท้ายที่สุดขอขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินทร์ที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้และกรุณาให้ความกระจ่าง

ในข้อสงสัยต่าง ๆ ขอบคุณอาจารย์นวรัตน์ ภักดีคำ, ตาว และตาด

สำหรับรอยยิ้มที่มีค่าสำหรับชีวิต ความพลาดพลั้งอันอาจมี ผู้เขียน

ขอน้อมรับไว้แก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

                                                                   รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระศิวะ-มหาเทพแห่งการทำลายล้าง (เทพเจ้า ศาสนาฮินดู)

          พระศิวะ เทพผู้ทำลายความเลวร้ายทั้งมวล หนึ่งในเทพตรีมูรติหรือมหาเทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ทรงเป็นพระบิดาของพระพิฆเนศวรและพระสวามีของพระอุมาเทวี

          ความศรัทธาต่อองค์พระศิวะนั้นมีมาอย่างช้านานทั้งในสังคมไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งยังปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงพระศิวะใน ลิลิตยวนพ่ายและวรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์ อีกด้วย

          พระศิวะนั้นเปี่ยมไปด้วยอำนาจ จะประทานพรให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริง ผู้ที่ศรัทธาต้องหมั่นทำความดี ยึดมั่นในศีลธรรม หากประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะประสบความสำเร็จดังที่หวัง แต่หากพฤติปฏิบัติดีแล้วจะประสบความสำเร็จดังที่หวัง แต่หากประพฤติชั่วพระศิวะจะทำลายทันที

          หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและตำนานของพระศิวะ ให้ผู้อ่านได้อ่านอย่างสนุกและได้สาระความรู้ไปในตัว

สำนักพิมพ์อมรินทร์

มีนาคม 2559ข้อมูลเพิ่มเติม : พระศิวะ-มหาเทพแห่งการทำลายล้าง (เทพเจ้า ศาสนาฮินดู)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระศิวะ-มหาเทพแห่งการทำลายล้าง (เทพเจ้า ศาสนาฮินดู) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พระศิวะ-มหาเทพแห่งการทำลายล้าง (เทพเจ้า ศาสนาฮินดู)