ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

พระอินทร์

ผู้เขียน :

มหาเทวะผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา แบบอย่างแห่งจิตอาสา

อมรินทร์

9789742893958

106

21.0 x 14.5 x 0.7 cm

155 g

ลัทธิ/ความเชื่อ

Paperback

ชุดเทพ,วรรณคดี,ศาสนา,มหาเทวะ

Send to friend

Books

ราคา 99.00 บาท

89.10 บาท

พระอินทร์ เป็นเทพเจ้าที่คนไทยรู้จักกันมาเป็นเวลานาน และรู้จักกันดีทั้งในฐานะที่เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์–ฮินดู และเทพเจ้าในพระพุทธศาสนา หากพิจารณาประวัติความเป็นมาของพระอินทร์จะพบว่าเรื่องราวของพระอินทร์แม้จะเป็นเทพเจ้าองค์เดียวกัน แต่ก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่แตกต่างกันไป ตามยุคตามสมัย ด้วยเหตุนี้เรื่องราวเกี่ยวกับ "พระอินทร์" ที่จะนำมาเสนอต่อไปนี้จึงเป็นการนำเรื่องราวของพระอินทร์ในแง่มุมต่างๆ มาร้อยเรียงตามลำดับ เพื่อให้เราเข้าใจถึงตัวตนของพระอินทร์และพระอินทร์ในสังคมไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

"ชุดเทพ" ประกอบด้วย :

พระอินทร์ 

ครุฑ 

นาค 

พระนารายณ์