บุรินทร์ภัทร เทพสาร

ปริญญาตรี ศึกษาศาตร์บัณฑิต จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย