ตัวเลือกสินค้า

วัชชิราวุฒิ ศรีโคตร

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ

วัชชิราวุฒิ (ครู Eddy) ศรีโคตร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในประเททบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายภาพในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2551) โดยสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 19 ปี 
 • เจ้าของ Facebook page คิดเลขกัน วันละข้อ for Gifted 
 • ครูสอนคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ผู้สนุกกับการสอนเด็กและเชื่อมั่นว่า ทุกคนเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นได้ ถ้าสนุกกับการฝึกฝน

ผลงานหนังสือที่ผ่านมา

 1. หนังสือคณิตแสดดดดด สำนักพิมพ์ Little big 
 2. วัคซีนใจร้ายกับไข้คณิตเสื่อม สำนักพิมพ์จ้ำอ้าว
 3. ตะลุยโจทย์คณิตฯ พิชิต Gifted ม.1 สำนักพิมพ์ toshare
loading