ฟิลเตอร์สินค้า

สุนทร มณีสวัสดิ์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

หน้าที่ราชการ

- ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- กรรมการกฤษฎีกา

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

- กรรมการวิจัยและพัฒนา สภาผู้แทนราษฎร

- กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพันธุ์พืช

- อกพ.วินัยและการออกจากราชการในกรรมการ กพ.

- อนุกรรมการกฎหมาย ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

loading