งามธรรม เพื่อความมีชีวิตที่งดงามในธรรม

"งามธรรม" คติธรรมเพื่อความมีชีวิตที่งดงาม เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนของพระอาจารย์หลายรูป อาทิเช่น พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ธรรมะอวยพร สมเดจ็พระสัมมาสสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายรู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลา ความรู้เท่าทันที่กล่าวนี้คือ การรู้แจ้ง สภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรม ว่าไม่ใช่ตัวตน ว่า ไม่ใช่เรา และไม่ใช่ของเรา หากแต่เป็นสภาวะที่เกิดและดับ สลับ กันไปมิรู้จบสิ้น ความไม่รู้เท่าทันสภาวะเช่นนี้เองที่อำพรางให้คนเรา คิดผิด เปรียบเสมือนการใช้เวลาตลอดชีวิตเพื่อชมมายากล โดยมิรู้ เท่าทันว่า ภาพอันดำเนินต่อเนื่องนั้นเป็นเพียงมายาที่ลวงตาทั้งสิ้น
จำนวน :

1

รายละเอียด

"งามธรรม" คติธรรมเพื่อความมีชีวิตที่งดงาม เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนของพระอาจารย์หลายรูป อาทิเช่น พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ธรรมะอวยพร สมเดจ็พระสัมมาสสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายรู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลา ความรู้เท่าทันที่กล่าวนี้คือ การรู้แจ้ง สภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรม ว่าไม่ใช่ตัวตน ว่า ไม่ใช่เรา และไม่ใช่ของเรา หากแต่เป็นสภาวะที่เกิดและดับ สลับ กันไปมิรู้จบสิ้น ความไม่รู้เท่าทันสภาวะเช่นนี้เองที่อำพรางให้คนเรา คิดผิด เปรียบเสมือนการใช้เวลาตลอดชีวิตเพื่อชมมายากล โดยมิรู้ เท่าทันว่า ภาพอันดำเนินต่อเนื่องนั้นเป็นเพียงมายาที่ลวงตาทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว