แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกไว้หลากหลายรูปแบบ โดยมีเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สอนใช้ประเมินคุณภาพการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมามากน้อยเพียงใด ผู้เขียนได้มีการจัดทำกิจกรรมและแบบฝึกไว้หลากหลายรูปแบบ โดยมีเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กฤษณา วิเชียรเพชร


สารบัญ : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
  • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

   ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว