สอนคิดตามแนวทาง Thinking School

สร้างครูมืออาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ King's School ประเทศนิวซีแลนด์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com นานมีบุ๊คส์ลดทั้งสำนักพิมพ์ 20% *เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการ ยกเว้นหนังสือพระราชนิพนธ์, พรีออเดอร์ และ e-Book
จำนวน :

1

165.00 บาท

132.00 บาท

"คุณประหยัดไป 33.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สอนคิดตามแนวทาง Thinking School

สอนคิดตามแนวทาง Thinking School

ทักษะการคิดมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตประจําวันของเราจึงต้องรู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ครูผู้สอนจึงต้องมีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการคิดวิเคราะห์ และการคิดในเชิงสร้างสรรค์

“สอนคิดตามแนวทาง Thinking School” เล่มนี้ รวบรวมองค์ความรู้จากความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่เป็นต้นแบบการสอนคิดให้กับสถานศึกษาอีกหลายแห่ง ซึ่งโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเรียนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแห่งการคิด หรือ Thinking School ไม่ต้องการให้เด็กเรียนแบบท่องจํา แต่เด็กควรจะต้องรู้จักคิดและแก้ปัญหาเป็นอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละคน เด็กมีความสุขในการเรียน เนื้อหาภายในเล่มมุ่งเน้นวิธีการใช้เครื่องมือสอนคิดประเภทต่างๆ แนะนําวิธีการใช้พร้อมกับแบบฝึกการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท และที่สําคัญคือมีวิธีการเขียนแผนการเรียนรู้แบบสอนคิดให้อีกด้วย

นานมีบุ๊คส์


คำนำ : สอนคิดตามแนวทาง Thinking School

การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ยืนหยัดอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างสง่างาม และอยู่เย็นเป็นสุข จําเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพของประชาชนในประเทศให้มีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัย และองค์ประกอบที่สําคัญของประชาชนที่มีคุณภาพคือ การมีความสามารถในการคิด เราจึงควรคิดเริ่มต้นและหันมาใส่ใจอย่างจริงจังในการพัฒนาการสอนคิดให้ครูทั่วประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพประชากรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนซึ่งในอนาคตจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ

หนังสือ "สอนคิดตามแนวทาง Thinking School" เล่มนี้ ถอดและสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในห้องเรียนและสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หลังจากนำครูไปอบรมเชิงปฏิบัติการจาก King's School ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนแห่งการคิด” หรือ “Thinking School” เพื่อผลิตนักคิดแห่งอนาคต เพราะเรามีความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคน และคนที่จะประสบความสําเร็จแตกต่างกันที่การคิดของแต่ละบุคคลเป็นสําคัญ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นรูปแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ Thinking School ซึ่งผู้เรียนจะมีทักษะหรือความสามารถในการคิดระดับสูงได้เป็นอย่างดี อาทิ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ตลอดถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างเป็นสุข

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสอนคิด)


สารบัญ : สอนคิดตามแนวทาง Thinking School

  • Think 1 ทำไมต้องสอนคิด
  • Think 2 สอนคิดสอนอย่างไร
  • Think 3 ระบบช่วยคิด สร้างมิติแห่งการเรียนรู้ เครื่องมือการสอนคิด (Thinking Tools)
  • Think 4 ออกแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ แผนการสอนคิด
  • Think 5 ผลสำเร็จของห้องเรียนสอนคิด

เนื้อหาปกหลัง : สอนคิดตามแนวทาง Thinking School

BEST PRACTICE ของการสอนคิดสำหรับสถานศึกษาและองค์กรการเรียนรู้ ทำไมต้องสอนคิด สอนคิดอย่างไร หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดและแบบฝึกปฏิบัติ ตามแนวทาง Thinking School ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกคน และผู้ปกครองนำไปใช้ได้จริง

 • กระบวนการสอนคิดทำได้อย่างไร
 • แนะนำวิธีการใช้เครื่องมือสอนคิด พร้อมแบบฝึกทักษะ
 • การสอนให้เด็กเป็นนักคิดวิเคราะห์และนักคิดสร้างสรรค์
 • วิธีเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมตัวอย่าง
 • ทำอย่างไรการสอนคิดจึงจะประสบความสำเร็จ


ข้อมูลเพิ่มเติม : สอนคิดตามแนวทาง Thinking School

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สอนคิดตามแนวทาง Thinking School ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว