พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน

รวบรวมคำศัพท์ปัจจุบัน คำอธิบายความหมายชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

295.00 บาท

250.75 บาท

"คุณประหยัดไป 44.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน

พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน

พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน ของสํานักพิมพ์สกายบุ๊กส์ รวบรวมคําศัพท์ที่เยาวชนไทยควรรู้เพื่อการอ่านหนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา และสิ่งพิมพ์อื่นๆ มีคําอธิบายความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประโยคเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้คํา มีภาพประกอบคําศัพท์บางคําเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เยาวชนจะนําคําศัพท์ไปใช้ในการศึกษาสาระการเรียนรู้ได้ทุกระดับชั้น และใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คําศัพท์ในหนังสือพจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน เรียงตามลําดับตัวอักษร ก-ฮ มีอักษรย่อในวงเล็บเพื่อบอกภาษาเดิม เช่น (จ.) ภาษาจีน (ญ.) ภาษาญี่ปุ่น (อ.) ภาษาอังกฤษ และมีอักษรย่อบอกหน้าที่ของคําศัพท์นั้น ๆ ได้แก่ ก. คือ คํากริยา น. คือ คํานาม ส. คือ คําสรรพนาม ว. คือ คําวิเศษณ์ นอกจากนี้ ยังมี QR-Code “คําไทยที่มักใช้ผิด มักอ่านผิด” รวบรวมคําซึ่งผู้ใช้ภาษาไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยในการฟังและพูด แต่ก็ยังเขียนผิดได้ จึงรวบรวมจัดเรียงคําที่มักใช้ผิดหรืออ่านผิดไว้ตามลําดับตัวอักษร อธิบายความหมายที่ถูกต้องเพื่อการศึกษาและใช้ประโยชน์มากที่สุด ตอนท้ายมี “แบบทดสอบความรู้ภาษาไทย” เพื่อประลองความรู้ภาษาไทย พร้อมเฉลยและคําอธิบายโดยละเอียด

กฤชกร เพชรนอกรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน

ภาษาไทย คือวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจําชาติ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่าสูงยิ่ง และเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ แต่ปัจจุบันคนไทยจํานวนมากที่ยังพูดภาษาไทยผิด เขียนผิด หรืออ่านผิด ทําให้เกิดปัญหาในการสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาไทยผิดไป สํานักพิมพ์สกายบุ๊กส์เล็งเห็นความสําคัญของภาษาไทย จึงจัดทําหนังสือ พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน ขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการปลุกจิตสํานึกของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติ ให้ออกเสียงภาษาไทยและใช้คําไทยอย่างถูกต้อง

ดังนั้น คนไทยทุกคนควรตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย พร้อมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งต้องร่วมกันรักษาภาษาประจําชาติไทยเอาไว้ให้ยั่งยืนสืบไป ดังพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งว่า “ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามเช่นในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้น จึงจําเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”

ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ (บรรณาธิการอำนวยการ)ข้อมูลเพิ่มเติม : พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว