พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์

๕,๐๐๐ ปี เป็นการกำหนดว่ายังมีพระอริยะ พระพุทธศาสนาจึงอยู่เกิน ๕,๐๐๐ ปีแน่นอน
จำนวน :

1

 • 1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์


รายละเอียด : พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์

พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์

หนังสือ "พุทธประวัติ" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เป็นประวัติพระองค์ที่ทรงโปรดสรรพสัตว์ เรียบเรียงใหม่โดยท่านอาจารย์ปัญญาใช้บางยาง ตามบัญชาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม จึงขออนุญาตท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีระญาณมุนีมีบัญชาให้จัดพิมพ์เผยแผ่ได้

ในหนังสือ "พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์" เล่มนี้ เมื่อพระมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระนามว่าโคตมะแล้ว พระองค์ทรงทำพระพุทธกิจในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเข้มข้นในแผ่นดิน  ชมพูทวีป พยายามล้มล้างความเชื่อที่งมงาย ช่วยให้คนพ้นจากพิธีกรรมที่หลอกลวง เสียหาย และไม่มีผลดีด้วยหลักธรรมประเภทต่างๆ เช่น หลักกรรม คือการกระทำที่เป็นกุศล หรืออกุศล สุจริตหรือทุจริต เป็นเครื่องวัดความเจริญหรือความเสื่อมของบุคคล มิใช่เพราะระบบชนชั้นวรรณะ และการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ เป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้สำเร็จเป็นพระอริยะ เป็นหลักที่ไม่มีสมณะหรือพราหมณ์คนใดจะคัดค้านหลักคำสอนนี้ได้ ดังนี้เป็นต้น

ธรรมสภา


สารบัญ : พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์

  • พระชาติภูมิของพระพุทธเจ้า
  • เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ เดือนอาสาฬหะ (วันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
  • ตรัสรู้ (อภิสัมพุทธะ) ด้วยพระองค์เอง
  • ปรากฏการณ์ขณะตรัสรู้ และพุทธอุทานแรก
  • ทรงเสวยวิมุติสุข
  • มารทูลขอให้ปรินิพพานฯ
  • พรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
  • ทรงเปรียบสัตว์โลกดุจดอกบัว ๓ ประเภท
  • ทรงดำริถึงผู้ฟังธรรมคนแรก...เสด็จไปหาปัญจวัคคีย์

เนื้อหาปกหลัง : พุทธประวัติ ฉบับโปรดสัตว์

หลักการพร่ำสอนของมิตร

น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ, ยถา กุมฺภกาโร อามเก อามกมตฺเต, นิคฺคยฺห นิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ, ปวยฺหํ ปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ, โย สาโร โส ฐสฺสติ.

ดูกรอานนท์ เราจะไม่ทะนุถนอมพวกเธอ เหมือนอย่างที่พวกช่างปั้นหม้อ กระทําแก่ภาชนะดินที่ยังดิบที่ยังไม่ได้เผา อานนท์ เราจะข่มแล้วข่มอีกแล้วสอน อานนท์ เราจะสอนให้ชําระโทษแล้ว ชําระโทษอีก (คือนําสิ่งไม่ดีออกไป) ผู้ใดมีแก่นสาร (ฌาน, มรรคผล) ผู้นั้นจะดํารงอยู่

(พุทธพจน์) มหาสุญญตสูตร ม.อุ.ข้อ ๓๕๖

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว