แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

หนังสือ แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางอันประกอบไปด้วย องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น โดยเฉพาะภาษาไทยซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชมการเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติของตนตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ สาระ แบบประเมินผลเล่มนี้จึงมีวิธีการวัดที่หลากหลายรูปแบบซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นกำลังของชาติ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

นรบดี สิริเนาวพงศ์


สารบัญ : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ วันเปิดเทอม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เพราะเราเพื่อนกัน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ รถไฟของสุมน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ความรู้มีอยู่ทั่ว
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องเล่าของลุงสนอง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ มีสัตย์ มีสุข
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นิทานบันดาลสุข
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ แก่นจอมกิน


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

สํานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้มีการกําหนดเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่พึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว ดังนั้นทางสํานักพิมพ์ฯ จึงได้จัดทําหนังสือ แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ๑ ถึง ๖ ขึ้นมา เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินอย่างไร โดยผู้เขียนได้มีการกําหนดกิจกรรมและแบบฝึกไว้ประเมินอย่างหลากหลายรูปแบบ หากผู้เรียนได้ฝึกทําจนชํานาญก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนนั้นๆ อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังสามารถประเมินตนเองได้จากตารางสรุปผลการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเองจากเฉลย

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว