แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

175.00 บาท

148.75 บาท

"คุณประหยัดไป 26.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

หนังสือ แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางอันประกอบไปด้วย องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น โดยเฉพาะภาษาไทยซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชมการเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติของตนตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ สาระ แบบประเมินผลเล่มนี้จึงมีวิธีการวัดที่หลากหลายรูปแบบซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นกำลังของชาติ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

นรบดี สิริเนาวพงศ์


สารบัญ : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ปูนา ใน นา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ตา มา รถไฟ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ลูกหมา กับ ลูกแมว
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ น้ำใจ ใน นา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไป ดู ชะนี
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ บ้าน แม่ไก่
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ลูกแพะ เกเร
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ปู่ เล่า ให้ ฟัง


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

สํานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้มีการกําหนดเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่พึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว ดังนั้นทางสํานักพิมพ์ฯ จึงได้จัดทําหนังสือ แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ๑ ถึง ๖ ขึ้นมา เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินอย่างไร โดยผู้เขียนได้มีการกําหนดกิจกรรมและแบบฝึกไว้ประเมินอย่างหลากหลายรูปแบบ หากผู้เรียนได้ฝึกทําจนชํานาญก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนนั้นๆ อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังสามารถประเมินตนเองได้จากตารางสรุปผลการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเองจากเฉลย

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว