ทักษะ 7C ของครู 4.0 (PLC & LOG BOOK)

7C's เป็นทักษะของครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

290.00 บาท

275.50 บาท

"คุณประหยัดไป 14.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ทักษะ 7C ของครู 4.0 (PLC & LOG BOOK)

ทักษะ 7C ของครู 4.0 (PLC & LOG BOOK)

"ทักษะสำหรับครูมืออาชีพ" เป็นทักษะที่เน้นการสร้างหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆ เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยทำงานเป็นกลุ่ม เน้นภาวะผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนสอนให้เด็กๆ สร้างนวัตกรรมด้วยการทำโครงงานหรือทำวิจัยพื้นฐาน และครูก็ทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ด้วย กล่าวโดยสรุปคือสอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย ทั้งเด็กและครู/อาจารย์ต่างสร้างนวัตกรรมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ต่างกันที่นักเรียนสร้างนวัตกรรมโครงงาน ส่วนครู/อาจารย์สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ทักษะเพื่อการเป็นครูมืออาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ ทักษะ 7C เป็นทักษะสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์สิ่งที่ครูต้องปฏิบัติและพึงมีตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ดังกล่าวในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ทักษะ 7C เป็นทักษะที่ครูควรได้รับการพัฒนาเพื่อการเป็นครูมืออาชีพ เป็นครู 4.0

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์


สารบัญ : ทักษะ 7C ของครู 4.0 (PLC & LOG BOOK)

  • บทนำ
  • ทักษะการสร้างหลักสูตร C1 : CC - Curriculum Construction Skills
  • ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ C2 : CO - Child - Oriented Instructional Management Skills
  • ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน C3 : CI - Classroom Innovation Implementation Skills
  • ทักษะการประเมินการเรียนรู้ C4 : CL - Classroom Learning Assessment Skills
  • ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน C5 : CAR - Classroom Action Research Skills
  • ทักษะการจัดการชั้นเรียน C6 : CM - Classroom Management Skills
  • ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย C7 : CD - Character Development Skills

เนื้อหาปกหลัง : ทักษะ 7C ของครู 4.0 (PLC & LOG BOOK)

7C's เป็นทักษะของครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

 • วิเคราะห์รายวิชาและเนื้อหาเป็น
 • เขียนแผนฯ เน้นสืบสอบและโครงงานได้
 • ใช้เครื่องมือประเมินหลากหลายสู่สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย
 • จัดการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
 • PLC & Log book

นี่คือวิถีชีวิตเพื่อพิชิตความเป็นครู 4.0ข้อมูลเพิ่มเติม : ทักษะ 7C ของครู 4.0 (PLC & LOG BOOK)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทักษะ 7C ของครู 4.0 (PLC & LOG BOOK) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว