ชุด กิจกรรมบูรณาการ อายุ 5-6 ปี (7 เล่ม)

เตรียมความพร้อมปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี) กิจกรรมบูรณาการ ครบชุด 1 ชั้น มี 7 เล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

385.00 บาท

365.75 บาท

"คุณประหยัดไป 19.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ชุด กิจกรรมบูรณาการ อายุ 5-6 ปี (7 เล่ม)


รายละเอียด : ชุด กิจกรรมบูรณาการ อายุ 5-6 ปี (7 เล่ม)

ชุด กิจกรรมบูรณาการ อายุ 5-6 ปี (7 เล่ม)

การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย อายุ 3-6 ปี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เป็นเป้าหมายสําคัญยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีศักยภาพโดยรวม เพื่อเรียนรู้ในระดับช่วงชั้นสูงขึ้นต่อไป โดยเด็กแต่ละคนจะต้องมีพื้นฐานจากการบูรณาการด้านความคิด ทักษะ และประสบการณ์ จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม

ด้วยประสบการณ์และความรู้ของผู้เขียนที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานในโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกครูตามหลักสูตรปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ จึงนับได้ว่าหนังสือกิจกรรมบูรณาการชุดนี้ได้จัดทําขึ้นโดยผู้รู้อย่างแท้จริงต้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งได้ผ่านการทดลองใช้กับเด็กในระดับปฐมวัย โดยผู้ใช้เป็นนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยืนยันได้ถึงคุณค่าของ หนังสือชุดนี้ได้อย่างดียิ่ง ในการที่จะนําไปใช้เสริมสร้างทักษะความพร้อมของเด็กได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รองศาตราจารย์ ดร.ชมนาท รัตนมณี


คำนำ : ชุด กิจกรรมบูรณาการ อายุ 5-6 ปี (7 เล่ม)

หนังสือกิจกรรมบูรณาการชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้สําหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ช่วงอายุ 5-6 ปี โดยใช้รูปแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนตามความถนัดและความสนใจ ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม และจริยธรรม มีสติปัญญาที่พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยเขียนจากประสบการณ์ตรงจากการใช้สื่อของจริงและของจําลอง ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จําลองจากสื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ และซีดีรอม แล้วนํามาประมวลเพื่อจัดทําสื่อให้ดึงดูดความสนใจของเด็กตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ

คณะผู้เขียน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว