พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.2

ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.2

พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.2

คู่มือเตรียมสอบเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ อันนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง คณะผู้จัดทำได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และยังได้เพิ่มแนวข้อสอบใหม่เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการประเมินความรู้ความสามารถ ในการทดสอบระดับนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงสร้างการสำรวจความรู้และทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ ปี 2543 (PISA 2000) และโครงการนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ สามปี เพื่อหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาระดับประเทศอาเซียน

อีกทั้งยังได้รวบรวมแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆ ที่นักเรียนต้องเรียนครบทุกสาระวิชาไว้ในเล่มเดียว โดยเนื้อหาของแบบทดสอบได้จัดทำตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และเพิ่มแนวข้อสอบ PISA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิต และการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคต การประเมินผลนักเรียนตามแนว PISA จะวัดความรู้ทั้ง 3 ด้าน ในแต่ละทักษะ ไม่ได้เน้นเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ การคิดเลขเป็น แต่สิ่งที่ PISA เน้นคือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของโจทย์ที่ซับซ้อน พร้อมคำอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด

คณะผู้จัดทำ


สารบัญ : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.2

  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์
  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ
  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์
  • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - 3
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 - 3
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 3
  • แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 3
  • แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 1 - 3
  • แนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • แนวข้อสอบวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
  • แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว