ประวัติศาสตร์การออกแบบ Design history

การศึกษาประวัติศาสตร์การออกแบบ ทําให้เรารู้สึกถึงรากเหง้า ลักษณะเฉพาะ วิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาทางการออกแบบในแต่ละยุคสมัยและสถานที่
จำนวน :

1

 • 1

170.00 บาท

161.50 บาท

"คุณประหยัดไป 8.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ประวัติศาสตร์การออกแบบ Design history


รายละเอียด : ประวัติศาสตร์การออกแบบ Design history

ประวัติศาสตร์การออกแบบ Design history

เมื่อพูดถึงคําว่าประวัติศาสตร์การออกแบบ มีคนจํานวนมากเข้าใจว่าเป็นการศึกษาผลงานออกแบบสมัยก่อนหรือยุคโบราณ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยเท่านั้น บ้างก็สงสัยกันว่าศึกษากันไปเพื่ออะไร ไม่เห็นมีประโยชน์หรือผลกระทบใด ๆ ต่อตัวเรา หรือเป็นศาสตร์ที่เน้นการท่องจําอย่างเดียว ไม่ต้องใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ และไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใดใหม่ ๆ ได้ แต่คงลืมไปว่าการศึกษาประวัติศาสตร์การออกแบบทําให้เรารู้สึกถึงรากเหง้า ลักษณะเฉพาะ วิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาทางการออกแบบในแต่ละยุคสมัยและสถานที่ นอกจากนี้ งานออกแบบในปัจจุบันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการและการต่อยอดเชื่อมโยงกับผลงาน ออกแบบในอดีต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสุนทรียภาพ การสื่อความหมายและประโยชน์ใช้สอยในผลงาน ดังนั้นหากเราไม่เข้าใจ อย่างลึกซึ้งถึงปรากฏการณ์ทางการสร้างสรรค์ในอดีต คงทําให้เรามีแนวคิดที่จํากัด ไม่หลากหลาย จนไม่สามารถแก้ปัญหาทางการออกแบบอย่างเหมาะสมได้

หนังสือประวัติศาสตร์การออกแบบ (History of Design) เล่มนี้ จึงพยายามนําเสนอแนวคิด จุดมุ่งหมาย บริบทที่เชื่อมโยงกันระหว่างงานออกแบบประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์และการตีความใหม่ ๆ ของผู้เขียน เพื่อให้เกิดเป็นมุมมองใหม่และเป็นรากฐานสําคัญในการนําไปต่อยอดองค์ความรู้ โดยผู้เขียนพยายามศึกษา ค้นคว้า และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ จากแหล่งความรู้หลากหลายประเภท แล้วนำมาสังเคราะห์ขัดเกลาจนกลายเป็นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายทางปัญญาให้กับผู้อ่าน เป็นความรู้พื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาขั้นสูงและเป็นหลักคิดในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรุงยศ อรัณยะนาค


สารบัญ : ประวัติศาสตร์การออกแบบ Design history

  • บทที่ 1 วิวัฒนาการงานออกแบบตั้งแต่ยุคโบราณถึงศตวรรษที่ 19
  • บทที่ 2 การออกแบบในศตวรรษที่ 20
  • บทที่ 3 ขบวนการความคิดทางการออกแบบ
  • บทที่ 4 แนวคิดทางการออกแบบ

เนื้อหาปกหลัง : ประวัติศาสตร์การออกแบบ Design history

หนังสือประวัติศาสตร์การออกแบบประกอบด้วยวิวัฒนาการงานออกแบบตั้งแต่ ยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 19 โดยเป็นเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา วิทยาการการพิมพ์ ภาพประกอบ การออกแบบยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและนวศิลป์ ส่วนการออกแบบในศตวรรษที่ 20 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาร์ตเดโค บทบาทของเอกลักษณ์องค์กร งานออกแบบ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนวคิดและรูปแบบกราฟิก ด้านกระบวนการความคิดทางการออกแบบนั้นจะนําเสนอเรื่องราวของกระบวนการศิลปะและงานช่าง สถาบันเบาเฮาส์ และ ทฤษฎีเกสตอลท์ ตลอดจนแนวคิดทางการออกแบบสไตล์ต่าง ๆ เช่น สไตล์สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ มินิมัล และร่วมสมัย

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ประวัติศาสตร์การออกแบบ Design history