การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

หนังสือ การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

310.00 บาท

263.50 บาท

"คุณประหยัดไป 46.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

หนังสือ “การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐทั้งในส่วนกลาง และท้องถิ่น การจัดการด้านทรัพยากร การเงิน การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่ายภาครัฐ และหนี้สาธารณะ โดยจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ ผู้เขียนจะเริ่มอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ก่อน แล้วจึงเชื่อมโยงข้อมูลเชิงประจักษ์ และกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

หนังสือ “การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้" เหมาะสําหรับนิสิตนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่กําลังศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การคลัง ซึ่งจัดเป็นกลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ


คำนำ : การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

หนังสือเรื่อง การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้เป็นตาราประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสสอนรายวิชานี้ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวิชาการคลังสาธารณะ เป็นสาขาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมการใช้จ่าย ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม วิชาการคลังสาธารณะที่เป็นหัวใจสําคัญของการเรียนการสอน รัฐประศาสนศาสตร์ เพราะข้าราชการผู้ปฏิบัติที่ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการคลังสาธารณะเพื่อนําไปออกแบบนโยบายและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้น ทั้งแนวความคิดและแนวปฏิบัติทางการคลัง ซึ่งจะทําให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจต่อบทบาทของการคลังสาธารณะและการนําไปประยุกต์ใช้        

ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาตําราวิชาการ เพื่อให้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดหาหนังสือต่าง ๆ ตามที่ ผู้เขียนต้องการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์


สารบัญ : การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

  • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ
  • บทที่ 2 ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ
  • บทที่ 3 ระบบเศรษฐกิจและการคลัง
  • บทที่ 4 นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
  • บทที่ 5 การภาษีอากร
  • บทที่ 6 การวิเคราะห์รายรับรัฐบาล
  • บทที่ 7 การวิเคราะห์รายจ่ายรัฐบาล
  • บทที่ 8 การงบประมาณแผ่นดิน
  • บทที่ 9 หนี้สาธารณะ
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้