วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือไอที...ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังคมในทุกวันนี้ คงไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการมายาวนานหลายยุคหลายสมัย ประกอบกับช่วงเวลาในแต่ละยุคได้เกิดคําศัพท์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งมีการบัญญัติศัพท์คําว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)” ขึ้นมา หรือมักเรียกกันสั้นๆ ว่า “ไอที (IT)” หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งนับว่าเป็นความหมายที่มีความลงตัวและเหมาะสม อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้ถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน จนก่อเกิดเครือข่ายการสื่อสารที่ทําให้มนุษย์เราในทุกวันนี้ สามารถสื่อสารข้ามโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่รู้จักจบสิ้น สิ่งสําคัญคือ ไอทีกลายเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนยุคใหม่ไปเสียแล้ว

หนังสือเล่มนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์แก่ผู้ศึกษา ให้รับรู้ถึงเนื้อหาที่ครอบคลุมศาสตร์สองด้านด้วยกัน ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาด้านทฤษฎี การวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมภาษา และการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล ผ่านขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้นการมีความรู้พื้นฐานด้านไอทีที่ดี จึงจําเป็นต้องศึกษา เกี่ยวกับศาสตร์ทั้งสองร่วมกันไม่มากก็น้อย และแน่นอนว่าความรู้ที่ได้จะนําไปสู่การ เปิดใจรับตนเอง เพื่อยกระดับความรู้ของตนให้ก้าวทันเทคโนโลยี รวมถึงการยกระดับความรู้ในวิชาชีพ แม้กระทั่งการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และการรู้จักวิธีปกป้องภัยต่างๆ ที่แอบแฝงมากับเทคโนโลยี


คำนำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุง มีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรียบเรียงเพื่อนําไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่ศึกษา อยู่ในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านไอที และผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบเข้า

ช่วงไม่กี่ปีมานี้ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลต่อรูปแบบการดําเนิน ชีวิตของผู้คนในยุคนี้เป็นอย่างมาก ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ เพราะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในยุคนี้ไปเสียแล้ว ดังจะเห็นได้จากกิจวัตรประจําวันและการทําธุรกรรมใดๆ ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร ล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ได้ช่วยให้มนุษย์เราสามารถสื่อสารถึงกันทั่วโลกได้เพียงปลายนิ้วมือ ผู้คนล้วนพกพาอุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเพื่อให้ตนไม่พลาดในด้านการสื่อสาร รวมถึงการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการแบ่งปันข่าวสาร ทําให้ข่าวสารเอ่อล้นไปทั่วทุกสังคม แต่ก็ใช่ว่าเราจะเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยีและข่าวสารเพียงฝ่ายเดียว เราควรรู้จักแยกแยะและคัดเลือกทั้งเทคโนโลยีและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพราะเทคโนโลยีนอกจากสร้างคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติแล้ว ยังเต็มไปด้วยภัยร้ายต่างๆ ที่แอบแฝงเข้ามากับช่องทางการสื่อสารต่างๆ ดังนั้น การมีความรู้ด้านไอที ย่อมนําไปสู่การเปิดรับตนเองเพื่อยกระดับความรู้ของตนให้ก้าวทันเทคโนโลยี รวมถึงการนําไปใช้ในทางวิชาชีพ แม้กระทั่งการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และรู้จักวิธีป้องกันภัยร้ายต่างๆ ที่แอบแฝงมากับเทคโนโลยี

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์


สารบัญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
  • บทที่ 1 โลกของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  • บทที่ 2 ระบบรหัสและการแทนค่าข้อมูล
  • บทที่ 3 เลขคณิตคอมพิวเตอร์
  • ส่วนที่ 2 ฮาร์ดแวร์
  • บทที่ 4 ภายในเคสคอมพิวเตอร์
  • บทที่ 5 สื่อจัดเก็ยข้อมูล
  • บทที่ 6 อินพุตและเอาต์พุต
  • ส่วนที่ 3 ซอฟต์แวร์
  • บทที่ 7 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมยูทิลิตี้
  • บทที่ 8 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์ในตําแหน่งงานทางคอมพิวเตอร์ เช่น Programmer, System Engineer, System Analyst, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ และอาจารย์ผู้สอน ปัจจุบันมีผลงานเขียนหนังสือด้านคอมพิวเตอร์และไอที ที่ติดอันดับ Best Seller ให้กับซีเอ็ดมาแล้วหลายเล่ม และยังเป็นกลุ่มหนังสือวิชาการที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้อ่านมาโดยตลอดข้อมูลเพิ่มเติม : วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว