การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระจายภาพและเสียง อินเทอร์เน็ต และสื่อกิจกรรมพิเศษ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

229.00 บาท

183.20 บาท

"คุณประหยัดไป 45.80 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

แม้ว่าในปัจจุบัน ประเภทและรูปแบบของสื่อที่นํามาใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ จะมีจํานวนมากขึ้น แต่สื่อกระจายภาพและเสียง หรือที่เรียกง่าย ๆ ก็คือ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ ก็ยังเป็นสื่อที่มีบทบาทสําคัญสําหรับการสื่อสารกับประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป เพราะสื่อทั้งสองชนิดนี้มีการเข้าถึงสูง มีรูปแบบรายการที่หลากหลาย สามารถสื่อสารได้กับผู้รับสารได้หลายกลุ่ม มีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้รับสาร และเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการผลิตสื่อด้านภาพ และเสียงอื่น ๆ อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา “การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (2)” ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต่อเนื่องจากรายวิชา “การใช้สื่อประสัมพันธ์ (1)" ซึ่งเน้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก โดยรายวิชาทั้งสองอยู่ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย โดยยังมุ่งหวังให้หนังสือนี้เป็นประโยชน์ต่อนิสิต/นักศึกษา นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่สนใจความรู้ด้านนี้อีกด้วย

สมิทธิ์ บุญชุติมา


สารบัญ : การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางวิทยุกระจายเสียง
  • บทที่ 2 ประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียงและความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์
  • บทที่ 3 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและความรู้ด้านการเขียนบทรายการประเภทข่าว
  • บทที่ 4 เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แบบโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง
  • บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานทางวิทยุโทรทัศน์
  • บทที่ 6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์และความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
  • บทที่ 7 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • บทที่ 8 ความรู้พื้นฐานและความสำคัญของอินเทอร์เน็ต
  • บทที่ 9 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต
  • บทที่ 10 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และกลุ่มผู้รับสารบนอินเทอร์เน็ต

เนื้อหาปกหลัง : การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง, นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารข้ามชาติและสื่อระดับโลก มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน, โกลด์สมิธ คอลเลจ

ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ และกรรมการตัดสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม แมคโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท หับโห้หิ้น บางกอก จำกัด

เกียรติประวัติ อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลบทความวิชาการยอดเยี่ยมจากการประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมธุรกิจและพฤติกรรมศาสตร์แห่งอเมริกันข้อมูลเพิ่มเติม : การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว