สถิติสำหรับงานวิจัย

หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายาผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

300.00 บาท

255.00 บาท

"คุณประหยัดไป 45.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สถิติสำหรับงานวิจัย

สถิติสำหรับงานวิจัย

หนังสือสถิติสําหรับงานวิจัยเป็นหนังสือที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้น เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถนําสถิติ ไปใช้ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและใช้ประกอบการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย วิจัยธุรกิจและการวิจัยในด้านต่างๆ รวมถึงให้นิสิตนักศึกษาสามารถนําสถิติไปใช้ได้ถูกต้องในการทํางานค้นคว้าวิจัย และ วิทยานิพนธ์

สถิติสําหรับงานวิจัย เป็นหนังสือที่แสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงความสําคัญของขั้นตอนการนําสถิติไปใช้ในงานวิจัย ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การคํานวณขนาดตัวอย่าง การเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อทําให้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ชัดเจน และได้แสดงถึงผลลัพธ์จากโปรแกรม SPSS มา ประกอบตัวอย่างเพื่อให้ผู้วิจัยเข้าใจดียิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอขอบคุณครอบครัวของผู้เขียนที่ให้กําลังใจเสมอมา และขอรําลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ทุกท่านทั้งในต่างประเทศและในประเทศที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้เขียน


สารบัญ : สถิติสำหรับงานวิจัย

  • ความสำคัญและขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย
  • ประเภทของข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การตรวจสอบความเชื่อถือได้
  • สถิติเชิงพรรณาที่ใข้งานวิจัย
  • การทดสอบสมติฐานกับงานวิจัย
  • การวิเคราะห์ตัวแปร 1 ตัว
  • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว
  • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน
  • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
  • การวิเคราะห์ปัจจัย
  • การจัดกลุ่มด้วยเทคนิค
  • การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการจำแนกกลุ่มด้วยเทคนิค
  • การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
  • สรุปเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย

เนื้อหาปกหลัง : สถิติสำหรับงานวิจัย

หนังสือ “สถิติสําหรับงานวิจัย” เป็นหนังสือที่ครอบคลุมถึงสถิติต่างๆที่ใช้ในงานวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการเลือกเทคนิคทางสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการแบ่งกลุ่ม (t-test, z-test, ANOVA, Binomial test, Chi-square test, Regression, Factor Analysis, Cluster, discriminant na: Nonparametric test)ข้อมูลเพิ่มเติม : สถิติสำหรับงานวิจัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สถิติสำหรับงานวิจัย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สถิติสำหรับงานวิจัย