แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

69.00 บาท

58.65 บาท

"คุณประหยัดไป 10.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือแบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยเรียงลำดับความยากง่ายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย

วีระ ธนโชติธันยา


สารบัญ : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัวเรา
  • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและเสียง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หินและท้องฟ้า
  • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3-4


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว