แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (ประถมศึกษาปีที่ 1)

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Pro เป็นแบบฝึกหัดเสริมในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
จำนวน :

1

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (ประถมศึกษาปีที่ 1)

แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (ประถมศึกษาปีที่ 1)

แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Pro เป็นแบบฝึกหัดเสริมในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ออกแบบโดย อาจารย์หลี่ฟางหลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ และทีมวิชาการหลักสูตรคณิตศาส โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ ใช้ในการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไข ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ |

โดยแบบฝึกหัดชุดนี้ ได้รวบรวมแนวโจทย์ปัญหาและโจทย์เชาวน์คณิต ที่นักเรียนเคยเจอข้อทรสาร การแข่งขันต่าง ๆ มาแบ่งออกเป็นบทๆ ตามเนื้อหาในหลักสูตรที่นักเรียนได้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียน โดย มีการยกตัวอย่าง ซึ่งใช้แผนภาพ (Visualization) และการไล่เลียงเหตุผล (Reasoning) ตามแนวทางคณิตศาวะ สิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงแนวคิดสําคัญ และลําดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาในบทนั้น ๆ และมีแบบฝึก ให้นักเรียนฝึกทําจํานวนหนึ่ง เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเองแล้ว จะทําให้มีความเข้าใจและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

หัวใจสําคัญ ของแบบฝึกหัดชุดนี้ คือการใช้ภาพและการลําดับเหตุผล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน โดยใช้การฝึกฝนด้วยตนเองอย่างมีวินัยและสม่ําเสมอ ในการพัฒนาทักษะและความจําใช้งาน (Working Memory) เจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะทําให้นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นแล้ว ยังจะทําให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียน และมีเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย


สารบัญ : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (ประถมศึกษาปีที่ 1)

  • ตอนที่ 1 การใช้โมเดลรูปแท่ง (Bar Model)
   • บทที่ 1 การบวกจํานวนนับไม่เกิน 10 (รู้จักโมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด/การใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด)
   • บทที่ 2 การลบจํานวนนับไม่เกิน 10 (รู้จักโมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด/การใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด)
   • บทที่ 3 การบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน 10
   • บทที่ 4 การบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน 20
   • บทที่ 5 การบวกและการลบของจํานวนนับที่ใช้โมเดลรูปแท่งแบบเปรียบเทียบ (การเปรียบเทียบ 3 แบบ)
   • บทที่ 6 การบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน 40
  • ตอนที่ 2 การใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Heuristic)
   • บทที่ 7 ระบบตาราง (Systematic Listing)
   • บทที่ 8 สังเกตแบบรูป 1 (จํานวนนับ) (Look For Pattern 1)
   • บทที่ 9 สังเกตแบบรูป 2 (รูปเรขาคณิต 2 มิติ) (Look For Pattern 2)
   • บทที่ 10 วาดแผนภาพ (Draw A Diagram)
   • บทที่ 11 แปลงข้อมูล (Restate The Problem)
   • บทที่ 12 สุ่มและตรวจสอบ (Guess And Check)
  • เฉลยคําตอบ และวิธีการแก้โจทย์โดยละเอียด

เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (ประถมศึกษาปีที่ 1)

รู้จัก FAN Math

FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน ระหว่างทีมวิชาการ SE-ED Learning Center และอาจารย์หลี่ฟางหลาน (Li Fanglan) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ ระดับรางวัล AwardWinning Teacher Cum Maths Specialist uaz Singapore Top 10 Maths Writer

ทีมวิชาการ FAN Math เป็นทีมวิชาการกลุ่มแรกๆ ในประเทศไทยที่ศึกษาและนําเอาหลักการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์มาพัฒนาเป็นหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนอย่างจริงจัง โดยปัจจุบันผลงานของทีมวิชาการ FAN Math นั้นมี อาทิเช่น

 • หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ พร้อมแบบฝึกหัด ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผสมผสานหลักการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์
 • หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ FAN Math
 • หนังสือแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills in Problem Solving ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 • การฝึกอบรม และให้คําปรึกษากับโรงเรียน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (ประถมศึกษาปีที่ 1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (ประถมศึกษาปีที่ 1) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (ประถมศึกษาปีที่ 1)