การตลาดเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABILITY MAEKETING)

หนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์สำหรับทุกองค์กรที่ต้องการแสวงหาแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้ยั่งยืน
จำนวน :

1

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การตลาดเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABILITY MAEKETING)

การตลาดเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABILITY MAEKETING)

หนังสือ "การตลาดเพื่อความยั่งยืน" (SUSTAINABILITY MAEKETING) เล่มนี้ ตอบโจทย์สำหรับทุกองค์กรที่ต้องการแสวงหาแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน แนวคิดการตลาดเพื่อความยั่งยืนถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางการตลาดที่มิได้มุ่งเพียงการเติบโตของผลกำไรที่เป็นตัวเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่ากำลังเป็นกระแสที่องค์กรทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ดังนั้น องค์ความรู้ "การตลาดเพื่อความยั่งยืน" จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดในยุคศตวรรษที่21 ที่ควรค่าแก่การศึกษา หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความเข้าใจเบื้องต้นในแนวคิดการตลาดเพื่อความยั่งยืน การนำการตลาดเพื่อความยั่งยืนสู่การดำเนินงานขององค์กร พฤติกรรมผู้บริโภคด้านความยั่งยืน กลยุทธ์การตลาดเพื่อความยั่งยืนทั้ง 4 กลยุทธ์ (ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ราคาเพื่อความยั่งยืน ช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อความยั่งยืนและการสื่อสารการตลาดเพื่อความยั่งยืน) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชากรสู่ความยั่งยืนการตลาดเพื่อสังคมฐานชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการ บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารการตลาด องค์กรสื่อและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืนสู่องค์กรและสังความไทย อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและการเติบโต อย่างยั่งยืนของประเทศไทยสืบไป


สารบัญ : การตลาดเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABILITY MAEKETING)

  • ความเข้าใจเบื้องต้นในแนวคิดการตลาดเพื่อความยั่งยืน
  • การนำการตลาดเพื่อความยั่งยืนสู่การดำเนินงานขององค์กร
  • พฤติกรรมการบรอโภคด้านความยั่งยืน
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
  • ราคาเพื่อความยั่งยืน


ข้อมูลเพิ่มเติม : การตลาดเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABILITY MAEKETING)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การตลาดเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABILITY MAEKETING) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การตลาดเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABILITY MAEKETING)