องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

หนังสือ องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของไทยให้สัมฤทธิ์ผล โดยมีสาระที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยบริบทหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มาตรฐานหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา การบูรณาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา กลวิธีสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองดี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด แหล่งวิทยาการท้องถิ่นวิชาสังคมศึกษาและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งสาระความรู้ในหนังสือเล่มนี้ยังมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาที่กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้วิชาชีพครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและความเป็นครู เหมาะสำหรับครู บุคลากร และนักศึกษาวิชาชีพครู

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

480.00 บาท

408.00 บาท

"คุณประหยัดไป 72.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

หนังสือ องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของไทยให้สัมฤทธิ์ผล โดยมีสาระที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยบริบทหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มาตรฐานหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา การบูรณาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา กลวิธีสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองดี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด แหล่งวิทยาการท้องถิ่นวิชาสังคมศึกษาและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งสาระความรู้ในหนังสือเล่มนี้ยังมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาที่กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้วิชาชีพครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและความเป็นครู เหมาะสำหรับครู บุคลากร และนักศึกษาวิชาชีพครู


คำนำ : องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

หนังสือ องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา ได้มีการคัดสรรสาระที่สำคัญสำหรับการพัฒนาครูสังคมศึกษามืออาชีพให้สอดคล้องกับการส่งเสริมความเป็นโลกที่พึงประสงค์  ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้ย้อนคิดทบทวนในนิยามของศึกษาศาสตร์ หรือศาสตร์การศึกษาที่แท้จริง คือการปลูกฝังพลเมืองให้มีวุฒิภาวะแก่กล้าและเป็นอิสระงอกงามอย่างยิ่งในบรรยากาศแห่งความรักและความดีงาม มนุษย์ควรใส่ใจที่จะสร้างการศึกษาแบบนี้ไม่ใช่คิดจะหล่อหลอมยุวชนให้เป็นไปตามแบบแผนอุดมคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น หน้าที่สำคัญที่สุดของการศึกษาก็คือ บ่มเพาะให้มนุษย์มีชีวิตที่สมบูรณ์ สามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้นี้จะช่วยให้ครูสังคมศึกษา ได้เข้าใจและรอบคอบในการยึด "อุดมคติ" ของวิทยาการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสังคมศึกษาที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  ยอมรับความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก

ชรินทร์ มั่งคั่ง


สารบัญ : องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

  • บทที่ 1 องค์ความรู้หลักสูตรสังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • บทที่ 2 มาตรฐานหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • บทที่ 3 ศาสตร์บูรณาการเพื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
  • บทที่ 4 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
  • บทที่ 5 เทคนิคการสอนและทักษะการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาปกหลัง : องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

หนังสือ องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของไทยให้สัมฤทธิ์ผล โดยมีสาระที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยบริบทหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มาตรฐานหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา การบูรณาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา กลวิธีสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองดี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด แหล่งวิทยาการท้องถิ่นวิชาสังคมศึกษาและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งสาระความรู้ในหนังสือเล่มนี้ยังมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาที่กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้วิชาชีพครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและความเป็นครู เหมาะสำหรับครู บุคลากร และนักศึกษาวิชาชีพครู


ข้อมูลเพิ่มเติม : องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว